Nukes Don’t Exist!Dmitrij Rogozin. „w przypadku” otwartego „konfliktu, Rosja przegra wojnę z USA w ciągu sześciu godzin,”


O czym świadczy cytowana niżej wypowiedź”samobójcza” Rogozina???Moim zdaniem to element wycofywania się z „nuklearnego oszustwa”.Jeżeli czeka nas wojna to konwencjonalna !!

http://windowoneurasia2.blogspot.com/2015/04/is-russia-losing-its-nuclear-defense.html

Saturday, April 18, 2015

Is Russia Losing Its Nuclear Defense Capability?

Paul Goble
            Staunton, April 18 – There are many reasons why Vladimir Putin has been threatening the West with the possibility that he will use nuclear weapons against its allies, but one that has not received much attention is that he may be doing so because his country is rapidly losing its nuclear defense capability.
            That possibility suggested three years ago by a Russian expert is so frightening in its implications that many will want to dismiss it out of hand, but in an essay today, Kseniya Kirillova provides background on the case and on why it is less implausible than many may think (nr2.com.ua/blogs/Ksenija_Kirillova/Lishilas-li-Rossiya-svoego-yadernogo-shchita-94889.html).
            As she points out, Russia’s dependence on Western technology in many spheres has increased dramatically over the last 20 years: Western technology is often far ahead of its Russian counterpart and less expensive, Moscow’s investment and planning in technological development has fallen off, and many Russian specialists now work abroad rather than at home.
            But it has generally been assumed that this is less true in the military sector than in others and least true of all in the critical nuclear weapons sector in particular.  That assumption may not be valid if one considers what some Russian experts and even some Russian politicians have been saying over the last three years, Kirillova says.
            In the fall of 2011, Yury Tsarik, the deputy director of the Moscow Institute of Demography, Migration and Regional Development, noted that some of the efforts of Russia to import and use Western technology had failed because Russians had no equivalent technologies and misused the Western ones.
            “Unfortunately,” the Moscow specialist said at the time, “such a catastrophic situation is occurring not only in space investigations but in aviation, ship building and machine building as well. In fact, all Russian machine building is being destroyed by the lack of a coherent government policy.”
            “The lack of clear plans for the development of corresponding spheres ten to twenty years ahead makes impossible serious planning for the technological re-equipment of those sphere. And without such re-equipment, it will turn out to be impossible to come up with and issue high quality production,” Tsarik said.
            And then he made his key and disturbing judgment: “As a result, Russia over three to five years can lose its nuclear shield as a result of its inability to produce the ensemble of machines which will permit it to deliver weapons onto the territory of its opponent.”
            Tsarik delivered those words more than three years ago, and that means that it is possible, if his judgment is correct, that Russia is in trouble in this regard now, a problem that could make its leadership more rather than less inclined to threaten first use of nuclear weapons than otherwise.
            Film of the unsuccessful launch of a S-300 air defense missile appeared on YouTube this week, Kirillova points out, providing at least a partial confirmation of this. But an even more important form of confirmation came from one of the most aggressive hawks in the Russian government, Dmitry Rogozin.
            Last fall, he said that “in the case of a ‘hot’ conflict, Russia would lose a war with the United States in six hours,” a statement that was widely written off at the time as simply an effort to convince the Kremlin to spend more on defense but that may have had a deeper meaning as well.
            The situation with Russian military aviation is “no better,” Kirillova points out. The current generation of Russian MiGs are so accident-prone that pilots refer to them as “’flying caskets,’” and Russian rights activist Elena Vasilyeva said at the end of last year that officers were praying none of them would crash during a visit to the Barents Sea by Putin.

 

Sobota, 18 kwietnia 2015

Czy Rosja utraty zdolności obronnych jądrowa?

Paul Goble
            Staunton, 18 kwietnia – Istnieje wiele powodów, dlaczego Władimir Putin został zagrażające Zachód z możliwością, że będzie używać broni jądrowej przeciwko jej sojuszników, ale taki, który nie otrzymał wiele uwagi jest to, że mogą robić to, ponieważ jego kraj jest szybko utraty zdolności obronnych jądrowej.
            Taka możliwość zaproponował trzy lata temu przez rosyjskiego eksperta, jest tak przerażające w jego konsekwencji, że wiele będzie chciał zwolnić go z ręki, ale w eseju dziś, Ksenia Kirillova stanowi tło w tej sprawie i dlatego jest mniej nieprawdopodobne, niż wielu może myślę ( nr2.com.ua/blogs/Ksenija_Kirillova/Lishilas-li-Rossiya-svoego-yadernogo-shchita-94889.html ).
            Jak sama podkreśla zależność Rosji od zachodnich technologii w wielu dziedzinach wzrosła dramatycznie w ciągu ostatnich 20 lat: Zachodnia technologia jest często daleko od jego rosyjski odpowiednik i mniej kosztowne, inwestycji i planowania Moskwy w rozwoju technologicznym spadł, a wiele Rosyjski specjaliści pracują teraz za granicą, a nie w domu.
            Ale ogólnie przyjęto, że jest to prawdą, w sektorze wojskowym niż w innych, a przynajmniej prawdziwa wszystkim w krytycznej sektora nuklearnego w szczególności.   To założenie nie może być ważne, jeśli weźmie się pod uwagę to, co niektórzy rosyjscy eksperci, a nawet niektórzy rosyjscy politycy mówili w ciągu ostatnich trzech lat, Kirillova mówi.
            Jesienią 2011 roku, Yury Tsarik, zastępca dyrektora Moskiewskiego Instytutu Demografii, Migracji i Rozwoju Regionalnego, zauważył, że niektóre z działań Rosji na przywóz i wykorzystanie technologii Zachodu, bo nie udało Rosjanie nie mieli równoważne technologie i nadużywane zachodniej z nich.
            „Niestety,” specjalista Moskwa powiedział w czasie, „takie katastrofalna sytuacja ma miejsce nie tylko w badaniach kosmicznych, ale w lotnictwie, budowie statków i budowy maszyn, jak również. W rzeczywistości, wszystkie rosyjskie budowy maszyn jest niszczone przez brak spójnej polityki rządu. „
            „Brak jasnych planów rozwoju odpowiednich sfer dziesięć do dwudziestu lat naprzód uniemożliwia poważne plany na technologicznego wyposażania tych kuli. A bez takiego ponownego sprzętu, to okaże się niemożliwe, aby wymyślić i wydać wysoką jakość produkcji, „Tsarik powiedział.
            A następnie uczynił jego klucz i niepokojący wyrok: „W rezultacie Rosja na trzy do pięciu lat może stracić swoją tarczę jądrowej w wyniku niemożności wytworzenia zespół maszyn, które pozwolą mu wydania broni na terytorium jego przeciwnikiem. „
            Tsarik dostarczane tych słów więcej niż trzy lata temu, a to oznacza, że ​​jest to możliwe, jeśli jego orzeczenie jest prawidłowe, że Rosja jest w tarapatach w związku z tym teraz problem, który może uczynić swoje przywództwo więcej niż mniej skłonni do grożą pierwsze wykorzystanie broni jądrowej niż inaczej.
            Film o nieudanej uruchomieniem S-300 rakiety obrony powietrznej na YouTube pojawił się w tym tygodniu, Kirillova zwraca uwagę, zapewniając przynajmniej częściowe potwierdzenie tego. Ale jeszcze ważniejsze forma potwierdzenia pochodzi z jednego z najbardziej agresywnych jastrzębie rosyjskiego rządu, Dmitrij Rogozin.
            Jesienią ubiegłego roku, powiedział, że „w przypadku” gorącego „konfliktu, Rosja straci wojnę z USA w ciągu sześciu godzin,” oświadczenie, że był szeroko odpisywania w czasie jako po prostu starając się przekonać Kreml do wydatków na obronę, ale może mieć głębszy sens, jak również.
            Sytuacja z rosyjskiego lotnictwa wojskowego jest „lepszy” Kirillova wskazuje. Obecna generacja rosyjskich MiGi są tak podatne na wypadek, że piloci nazywają je „” latających trumien, „prawa” i działacz rosyjskiego Elena Wasiljewa powiedział pod koniec ubiegłego roku, że funkcjonariusze modlili żaden z nich nie będzie katastrofy w czasie wizyty Morze Barentsa przez Putina.

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii imperium zła. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

44 odpowiedzi na „Nukes Don’t Exist!Dmitrij Rogozin. „w przypadku” otwartego „konfliktu, Rosja przegra wojnę z USA w ciągu sześciu godzin,”

 1. zenobiusz pisze:

  „Żołnierze strzelają ,Pan Bóg kule nosi”…

  Polubienie

 2. zenobiusz pisze:

  Tu wbrew tytułowi widzimy nie eksplozję bomby a stacjonarnej instalacji co widać na pierwszym

  kadrze filmu.

  Polubienie

 3. zenobiusz pisze:

  Tu piekna „propagandówka”z 1953 roku.

  Uważne obejrzenie dzis prowadzi do wniosków ….

  Polubienie

 4. zenobiusz pisze:

  Reblogged this on Zenobiusz.

  Polubienie

 5. zenobiusz pisze:

  Na twitterze tylko ten film.

  Polubienie

 6. zenobiusz pisze:

  Ale…..

  I moskiewscy „kosmici” w akcji …

  o czym to świadczy???

  Polubienie

 7. zenobiusz pisze:

  https://twitter.com/search?f=realtime&q=Nukes%20Don%E2%80%99t%20Exist&src=typd

  Temat pojawia się w 2009 r na tt w zasadzie od tego:

  Dobry początek ???

  Polubienie

 8. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 9. Wizja pisze:

  Ukraina: Mamy listę rosyjskich jednostek, które walczą w Donbasie >
  – Mamy listę wszystkich rosyjskich jednostek wojskowych, które znajdują się obecnie na Ukrainie; znamy miejsca ich dyslokacji, liczbę żołnierzy i sprzętu, którym dysponują. Obecnie na terytorium Ukrainy są na przykład 15. brygada strzelecka drugiej armii Centralnego Okręgu Wojskowego, 8. brygada strzelecka, 331. pułk powietrznodesantowy z Kostromy, należący do 98. dywizji powietrznodesantowej i inne jednostki – wylicza generał Mużenko…………….
  http://swiat.newsweek.pl/lista-ktore-rosyjskie-jednostki-walcza-na-ukrainie-,artykuly,361339,1.h

  Polubienie

 10. zenobiusz pisze:

  Jeżeli czeka nas wojna to konwencjonalna !!

  Polubienie

 11. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 12. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 13. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 14. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 15. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 16. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 17. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 18. zenobiusz pisze:

  Nie ważne czy to Nibiru czy coś innego..dzieje się dziwnie..

  Warto zobaczyć te filmy na pełnym ekranie,to tylko ostatnie półtora miesiąca.
  To przyspiesza,a my uświadommy sobie w jak bezpiecznym miejscu na Ziemi leży dawna Rzeczpospolita.
  może to powód dla którego zbliża się i do nas wojna…

  Polubienie

 19. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 20. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 21. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 22. zenobiusz pisze:

  Polubienie

  • zenobiusz pisze:

   Bell-Boeing V-22 Osprey
   Model samolotu
   Bell-Boeing V-22 Osprey – wielozadaniowy samolot pionowego startu i lądowania VTOL. Zaprojektowany do wykonywania misji, do których zazwyczaj stosowano śmigłowce, ale o zasięgu samolotu z napędem turbośmigłowym. Wikipedia
   Prędkość maksymalna: 509 km/h
   Zasięg: 1 627 km
   Ciężar: 15 030 kg
   Rozpiętość skrzydeł: 26 m
   Długość: 17 m
   Koszt jednostkowy: 71 300 000–71 300 000 USD (2005)
   Producenci: Bell Helicopter Textron, Boeing Helicopters

   Polubienie

  • zenobiusz pisze:

   No proszę dziennikarze zauważyli…

   Ja je słyszę nocami od ponad roku.

   Ciekawe co wożą ?

   🙂

   Polubienie

 23. zenobiusz pisze:

  Jeżeli czeka nas wojna to konwencjonalna..

  Polubienie

 24. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 25. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 26. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 27. zenobiusz pisze:

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.