Kierownik Studiów Sektora Unii Europejskiej, IMEMO Yury Kvashnin powiedział, że dla Rosji, Bronisław Komorowski,to „nie najgorsza opcja.”


http://m.gazeta.ru/politics/2015/05/11_a_6682409.shtml

Kandydat na prezydenta RP Magdalena Ogurek

Kandydat na prezydenta RP Magdalena Ogurek
REUTERS / Jacek Marczewski / Agencja Gazeta

Pierwsza runda, już straciliśmy

W pierwszej turze wyborów prezydenckich w Polsce, siły prorosyjskie zostały pokonane

Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce zakończony niespodziewanie zgodnie wyjść ankiet, główny kandydat opozycji Andrzej Duda, który podczas kampanii zaproponował wysłanie polskich żołnierzy w Donbasu. Działając Prezydent Bronisław Komorowski, który obiecał miażdżące zwycięstwo, przyszedł na drugim miejscu, ale wyjście osiągnięty w drugiej rundzie. Politycy, którzy wyrazili solidarność z Moskwy, z sumą mniejszą niż 7%.

Bronisław Komorowski, jako portalu Euronews, blisko do partii rządzącej Platformy Obywatelskiej, „”, ale raczej do działania jako kandydata spoza partii, aby stworzyć wrażenie „prezydenta, który jest ponad podziały partyjne.”

Andrzej Duda wystawiony przez stronę „Prawo i Sprawiedliwość”, do której należał do poprzedniego polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w 2005 roku.Razem na prezydenta stwierdził 11 kandydatów.

Wśród prorosyjskich kandydatów stał Ogurek Magdalena, rzeczniczka Związku Sił Demokratycznych Lewicy, ogłosił zamiar spotkać się z Władimirem Putinem tuż po wyborach.

Jednak, jak Euronews, ta młoda blondynka nie mają wystarczająco dużo doświadczenia w polityce, a jego kurs polityczny – pewność. W wyniku tego, że uzyskał nieco mniej niż 2,5%.

Kandydat Partii Korwin Janusz Korwin-Mikke, zaś przeciwny interwencji USA w wewnętrzne sprawy państw europejskich i uznaje aneksji Krymu do Rosji, a jego kolega z obozu prorosyjskiego Janusz Palikot nie zatwierdzi sankcji wobec Rosji i polskiego wojskowego zwiększenia budżetu. Pierwszy z nich 3,5%, zaledwie przekroczyła 1,5%.

Jednym z głównych punktów programu na Komorowskiego jest bezpieczeństwo kraju, w oparciu o współpracę z NATO i UE oraz zdolności budżetu wojskowego. Odpowiednio brzmi hasło kampanii: „Zgoda i bezpieczeństwa.”

Konflikt na Ukrainie, według polskich władz, wykazały, że suwerenność swojego kraju pod groźbą.

„Dzisiaj, bezpieczeństwa i przyszłe pokolenia w Polsce decyduje los Ukrainy: albo będzie to niezależna i będzie na bieżąco prozachodni kurs, lub uwikłany w wschodniej oczywiście” –
powiedział niedawno Komorowski.

A w dniu 6 maja, zgodnie z radiem „Polska”, odwiedził przejście graniczne „Grzechotki – Mamonowo” na granicy polsko-rosyjskiej i stwierdził, że potrzeba wzmocnienia granicy na przygotowanie się do „trudnych czasach”.

Prezydent podkreślił również potrzebę stworzenia systemu reagowania na „zjawisk takich jak” zielone ludziki „, którzy rozpoczęli wojnę w Ukrainie”.

W tych „trudnych czasach” Komorowski woli polegać na sojuszu z NATO i UE. April 21, podzielił się z informacjami, że Polska znajduje się w końcowej fazie negocjacji w sprawie dostaw US Patriotami wartości 5 miliardów dolarów. Ponadto, w kraju decyzją NATO do stworzenia dowodzenia i kontroli centrum sojuszu, aw czerwcu planowane ćwiczenia wojskowe na dużą skalę wojsk NATO Saber Strike 2015 roku planowane jest również, że elementy tarczy antyrakietowej USA zostaną rozmieszczone na podstawie Redzikowie w 2018 roku.

Jednak, Kierownik Studiów Sektora Unii Europejskiej, starszy pracownik naukowy IMEMO Yury Kvashnin powiedział, że dla Rosji, Bronisława Komorowskiego, „nie najgorsza opcja.”

„W Rosji mamy wrażenie, że Komorowski – to jest anty-rosyjski polityk. Jednakże, należy rozumieć, że dla polskiej elity politycznej, która, co do zasady, z nielicznymi wyjątkami, antyrosyjski, że jest postacią dość umiarkowane, a on jest politykiem pragmatycznym „-
powiedział „Gazeta.ru”.

Z Ukrainy, Polski prezydent dąży także do budowania relacji. Jego przemówienie w Radzie Najwyższej 9 kwietnia oklaski: nie obiecał, że przyczyni się do „ręcznie Ukrainy złożył w innych narodów i ludów świata zachodniego.” Jednak decyzja ukraińskiego parlamentu w sprawie uznania UPA żołnierzy walczących o niepodległość, nazywa się źle i psucie stosunków Kijowa i Warszawy.

Polska ma swój własny koszt do UPA: bojownicy organizacji brali czynny udział w tak zwanej rzezi Wołyńskiej, w którym zginęło 80 tysięcy do Polaków, którzy mieszkali w to, co jest teraz zachodniej Ukrainy..

Jeśli Komorowski nazywa siebie kandydatem „wszystkich obywateli polskich,” Duda wolą nazywać „kandydata wszystkich polskich patriotów”, która odzwierciedla wyraźnie konserwatywne stanowisko swojej partii.

W styczniu, Duda powiedział, że rozważa możliwość wysłania polskich wojsk w Donbasu do pomocy ukraińskich służb bezpieczeństwa. To stwierdzenie spowodowało potępienie obecnego rządu. Premier powiedział, że Ewa Kopacz „” Prawo i Sprawiedliwość „zawsze uwagę na wojnie”

Ponadto, jako przedstawiciel partii eurosceptyków Duda sprzeciwia się wprowadzeniu euro w Polsce, powołując się na fakt, że ceny w kraju wzrośnie gwałtownie.

Mówiąc o perspektywach stosunków rosyjsko-polskich, Yury Kvashnin powiedział: „W 2010 roku stosunki między Rosją i Polską były bardzo napięte, zwłaszcza po tym pamiętnym katastrofie. A wraz z pojawieniem Komorowskiego są znormalizowane i były stosunkowo normalne, że tak powiem, do wydarzeń na Ukrainie. Wierzę, że ta polityka, która jest nadal możliwe, aby znaleźć wspólny język, ale wszystko jest bardzo wiele zależeć będzie od tego, jak Ukraina będzie rozwijać kryzys. ”

Jeśli polityka zagraniczna Rosji, większość Polaków szacuje się na mniej lub bardziej wyraźnie, relacje na poziomie osobistym pozostają dość spokojna. Gdy właściciel restauracji w mieście Sopot, pisze The New York Times, we wrześniu ubiegłego roku odmówił służby w rosyjskiej proteście przeciwko aneksji Krymu, a nawet pisał w oknie odpowiedniej płyty, większość jego kolegów nie popiera działań politycznych, boi się stracić klientów.

„Zachód musi kontynuować ścisłą politykę wobec  Putina. Ale w tym samym czasie, czego potrzebujesz, aby pozostać w kontakcie ze zwykłych Rosjan, konieczne jest rozróżnienie pomiędzy ludźmi i reżimu „- powiedział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Любовь Глазунова

Первый тур президентских выборов в Польше закончился неожиданно: по данным экзит-полов, лидирует кандидат от оппозиции Анджей Дуда, который во время предвыборной кампании предлагал отправить польские войска в Донбасс. Действующий президент Бронислав Коморовский, которому сулили уверенную победу, занял второе место, но добился выхода во второй тур. Политики, которые выражали солидарность с Москвой, в общей сложности набрали менее 7%.

Бронислав Коморовский, как отмечает портал Euronews, близок к правящей партии «Гражданская платформа», однако предпочел выступать в качестве беспартийного кандидата, чтобы создать впечатление «президента, который выше партийных разделений».

Анджей Дуда выставляется от партии «Закон и справедливость», к которой принадлежал предыдущий польский президент Лех Качиньский, погибший в авиакатастрофе под Смоленском в 2005 году. Всего на должность президента претендовали 11 кандидатов.

Среди пророссийских кандидатов выделялась Магдалена Огурек, представительница Союза левых демократических сил, заявившая о своих намерениях встретиться с Владимиром Путиным сразу после избрания.

 

Однако, как отмечала Euronews, этой молодой блондинке не хватает опыта в политике, а ее политическому курсу — определенности. В итоге она набрала чуть меньше 2,5%.

Кандидат от партии KORWiN Януш Корвин-Микке тем временем выступает против вмешательства США во внутренние дела европейских стран и признает присоединение Крыма к России, а его коллега по пророссийскому лагерю Януш Паликот не одобряет санкции против России и увеличение польского военного бюджета. У первого из них 3,5%, второй едва перевалил за 1,5%.

Одним из основных пунктов программы Коморовского является безопасность страны, основанная на кооперации с НАТО и ЕС и наращивании военного бюджета. Соответствующим образом звучит и лозунг его предвыборной кампании: «Согласие и безопасность».

Конфликт на Украине, по мнению польских властей, показал, что суверенитет их собственной страны под угрозой.

«Сегодня безопасность Польши и последующих поколений решается через судьбу Украины: или она будет независимой и удержит прозападный курс, или ее втянут в восточный курс», —
недавно заявил Коморовский.

А 6 мая, по сообщению радио «Польша», он посетил пограничный пункт «Гжехотки — Мамоново» на российско-польской границе и заявил, что нужно укреплять границу для подготовки к «трудным временам».

Президент также отметил, что необходимо разработать систему реагирования на «такие явления, как «зеленые человечки», которые начали войну на Украине».

В эти самые «трудные времена» Коморовский предпочитает полагаться на союзничество с НАТО и ЕС. 21 апреля он поделился информацией о том, что Польша находится на завершающей стадии переговоров о поставке из США ракет Patriot на сумму $5 млрд. Кроме того, в стране по решению НАТО создается командно-контрольный центр альянса, а на июнь намечены масштабные военные учения войск НАТО Saber Strike 2015. Также планируется, что элементы американской системы ПРО будут размещены на базе Редзиково к 2018 году.

Тем не менее заведующий сектором исследований Европейского союза, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Юрий Квашнин считает, что для России Бронислав Коморовский «не самый худший вариант».

«У нас в России есть восприятие, что Коморовский — это политик антироссийский. Однако надо понимать, что для польской политической элиты, которая в принципе, за редким исключением, антироссийская, он является фигурой достаточно умеренной, и политик он прагматичный», —
рассказал он «Газете.Ru».

С Украиной польский президент тоже стремится налаживать отношения. Его выступление в Верховной раде 9 апреля сорвало аплодисменты: в нем он пообещал содействовать в том, чтобы «руку Украине подали также другие государства и народы западного мира». Однако решение украинского парламента о признании бойцов Украинской повстанческой армии борцами за независимость он назвал неправильным и портящим отношения Киева и Варшавы.

У Польши свой счет к УПА: бойцы этой организации принимали активное участие в так называемой Волынской резне, в ходе которой погибло до 80 тыс. поляков, проживавших на территории современной Западной Украины.

Если Коморовский называет себя кандидатом «всех польских граждан», то Дуда предпочитает именоваться «кандидатом всех польских патриотов», что отражает резко консервативную позицию его партии.

В январе Дуда заявил, что рассматривает возможность отправки польских военных в Донбасс для помощи украинским силовикам. Это высказывание вызвало осуждение действующей власти: премьер-министр Эва Копач заявила, что ««Закон и справедливость» всегда тянул к войне».

Кроме того, являясь представителем партии евроскептиков, Дуда выступает против введения в Польше евро, мотивируя это тем, что цены в стране резко поднимутся.

Говоря о перспективах российско-польских отношений, Юрий Квашнин отмечает: «В 2010 году отношения России и Польши были довольно натянутыми, особенно после той памятной авиакатастрофы. И с приходом к власти Коморовского они нормализовались и были относительно нормальными, так скажем, вплоть до событий на Украине. Я полагаю, что это политик, с которым все-таки можно найти общий язык, но тут все очень сильно будет зависеть от того, как на Украине будет развиваться кризис».

Если российскую внешнюю политику большинство поляков оценивают более или менее однозначно, то отношения на личном уровне остаются довольно спокойными. Когда владелец одного из ресторанов в городке Сопот, как пишет The New York Times, в сентябре прошлого года отказался обслуживать русских в знак протеста против присоединения Крыма и даже вывесил в витрине соответствующую табличку, большинство его коллег политическую акцию не поддержали, побоявшись потерять клиентов.

«Запад должен продолжать жесткую политику в отношении Путина. Но в то же время нужно поддерживать отношения с обычными россиянами, нужно различать людей и режим», — считает мэр Гданьска Павел Адамович.

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

14 odpowiedzi na „Kierownik Studiów Sektora Unii Europejskiej, IMEMO Yury Kvashnin powiedział, że dla Rosji, Bronisław Komorowski,to „nie najgorsza opcja.”

 1. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 2. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 3. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 4. zenobiusz pisze:

  Minister Obrony rozstrzelany ,bo zdrzemnął się na oficjalnej uroczystości.

  Polubienie

 5. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 6. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 7. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 8. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 9. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 10. zenobiusz pisze:

  Polubienie

  • Wizja pisze:

   Cytat z prof.Zybertowicza :
   ” Czy za słowami Olechowskiego stoi środowisko, które chce „pomóc” Platformie odejść na ubocze polityki? NASZ WYWIAD >
   Andrzej Olechowski, były polityk związany z Platformą Obywatelską, ujawnił, że akcja PO dotycząca m.in. likwidacji Senatu, wprowadzenia JOWów, w ramach której zebrano w 2004 roku podpisy 750 tys. osób, była formą politycznych ćwiczeń. Co może stać za tą wypowiedzią? Czy Olechowski wysłał do kogoś sygnał ?………………..CD
   http://wpolityce.pl/polityka/244367-prof-zybertowicz-czy-za-slowami-olechowskiego-stoi-srodowi

   Polubienie

 11. zenobiusz pisze:

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.