Przejściowe zawieszenie prezydenta? 6 dniowy tydzień pracy.


Plan wydaje się spójny i oczywisty.

PO wprowadzi 6 dniowy tydzień pracy: Bronisław Komorowski podpisze ustawę. Koniec z wolnymi sobotami

http://wgospodarce.pl/informacje/19945-po-wprowadzi-6-dniowy-tydzien-pracy-bronislaw-komorowski-podpisze-ustawe-koniec-z-wolnymi-sobotami

www.sxc.hu

Posłowie rządzącej Platformyproponują spore zmiany w kodeksie pracy. Otóż do prac w parlamencie został przeznaczony projekt, w którym zakłada się możliwość, bypracownicy w zamian za „obowiązkowy” wolny dzień w sobotę otrzymali dodatkowepieniądze.

W praktyce może oznaczać, że pracodawcy będą wymagać od swoich pracowników pracy przez sześć dni w tygodniu.

W myśl nowych przepisów, jeślipracodawca nie może oddać wolnego za pracę w sobotę, to będzie mógł wypłacić mu dodatkowe wynagrodzenie — pisze „Rzeczpospolita”.

Zarobić ma na tym budżet i ZUS.

Więcej na wPolityce.pl!

Rp.pl/ wPolityce.pl/ as/

Przejściowe zawieszenie prezydenta?

http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/137389,przejsciowe-zawieszenie-prezydenta.html

zdjęcie

Przepychany w Sejmie ostatnio w wielkim pośpiechu z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk 1590), obok wielu zasadniczych sprzeczności z obowiązującą Konstytucją i regułami demokracji, przewiduje też wykraczającą poza ramy Ustawy Zasadniczej procedurę „stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej”. Konstytucja w art. 131 ust. 1 stwierdza, że: „Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Trybunał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej”. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego (dalej TK), którzy napisali projekt, oraz prezydent Komorowski inicjujący w Sejmie prace na nową ustawą o Trybunale, powołując się na art. 197 Konstytucji, upoważniający uregulowanie ustawą organizacji i trybu postępowania przed TK, oraz na art. 131 Konstytucji, przewidujący dla TK kompetencję wydania na wniosek Marszałka Sejmu postanowienia o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP, przygotowali cały nowy rozdział 10 (zobacz aktualną wersję projektu po pracach w komisjach przy druku 3397), którego regulacja – poza  uprawnionymi elementami proceduralnymi – zawiera  też elementy, które nie mogą być przesądzone ustawą, lecz tylko Konstytucją. Cytowany art. 131 Konstytucji przewiduje ogólną procedurę czasowego „zawieszenia” Prezydenta RP na urzędzie. Nie wskazuje on jednak, jakie mogą być te „przejściowe” przyczyny niemożności sprawowania urzędu przez prezydenta, w oparciu o które Marszałek Sejmu mógłby wystąpić do TK z wnioskiem o „uznanie przejściowej niemożności” wykonywania funkcji przez Prezydenta RP, które TK następnie analizowałby. Art. 116 projektu ustawy o TK, nie zważając na ten istotny brak, przyznaje marszałkowi Sejmu prawo – by w zasadzie uznaniowo, bo konstytucyjnie jest to niedookreślone – samodzielnie określił, co, jaka konkretnie okoliczność, przyczyna, powód uzasadniają wniosek do TK o „stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP”. Czyli, mimo braku jasnego przepisu konstytucyjnego precyzującego okoliczności przejściowego „zawieszenia” Prezydenta RP w jego urzędowaniu, projekt ustawy o TK (tj. aktu niższego rzędu), nawet nie doprecyzowuje tych przyczyn, ale gorzej, przekazuje to do dyskrecjonalnej, samodzielnej decyzji aktualnego Marszałka Sejmu. Zezwala, by to on sam te powody, na użytek swego doraźnego wniosku do TK, sprecyzował i wskazał jako powód „zawieszenia” prezydenta. Marszałek Sejmu uzyska tym samym bardzo poważną kompetencję, która, wykorzystywana dowolnie, może mieć bardzo różne skutki polityczno-prawne. Ewentualna kontrola tych okoliczności przez TK pozbawiona byłaby tzw. wzorca konstytucyjnego, tj. konstytucyjnego punktu odniesienia, przy badaniu legalności stanu wskazanego przez marszałka Sejmu jako „przeszkoda”, i to „przeszkoda przejściowa”, wystarczająca do czasowego „zawieszenia” prezydenta w jego funkcjach. Przekazanie przez projekt ustawy o TK marszałkowi Sejmu kompetencji skonkretyzowania powodu czasowego „zawieszenia” Prezydenta RP na urzędzie wykracza poza konstytucyjne upoważnienie do ustawowego uregulowania „organizacji i trybu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym”. Nie jest to bowiem regulacja „procedury” przed TK, lecz – o bardzo daleko idących skutkach konstytucyjno–politycznych – regulacja o charakterze materialnym, która pozakonstytucyjnie niejako „zalegalizuje”  nową, ważną kompetencję marszałka Sejmu, który będzie mógł uznaniowo określić przyczynę złożenia wniosku do TK o czasowe odsunięcie urzędującego Prezydenta RP od władzy. Przyczyny te, powody – winna – jak wspomniałam – choćby w kierunkowy sposób – wskazać np. w art. 131 sama Konstytucja, by uniknąć ew. nadużyć i dowolności wobec urzędującego prezydenta ze strony nie zawsze życzliwej mu parlamentarnej większości. Dopiero więc po konstytucyjnym, materialnym doprecyzowaniu w art. 131 Konstytucji powodów „przejściowego” zawieszenia Prezydenta RP w sprawowaniu jego urzędu, postępowanie przed TK mogłoby się toczyć zgodnie z Konstytucją, gdyż marszałek Sejmu nie miałby już swobody w wyborze decyzji przy podejmowaniu działań wobec prezydenta. Marszałek Sejmu byłby związany przyczynami wskazanymi konstytucyjnie. Obowiązująca ciągle ustawa o TK nie zawiera odrębnych postanowień dotyczących procedury, o której mówi art. 131 Konstytucji. Jedynie w art. 28 wymienia, kto byłby ew. uczestnikiem postępowania w takiej sprawie. Zaś projekt ustawy o TK, tworząc nowy rozbudowany rozdział o procedurze dotyczącej art. 131 ust. 1 Konstytucji, dokonuje bardzo subtelnego, niewidocznego na pierwszy rzut oka, materialnego naruszenia Konstytucji. Projekt bowiem bezpodstawnie zezwala, milcząco uznaje pozakonstytucyjną kompetencję marszałka Sejmu do samodzielnego określenia, decydowania, „co” stanowi przejściową przeszkodę w sprawowaniu urzędu Prezydenta RP, mimo milczenia Konstytucji w tej sprawie. Tu trzeba przypomnieć podstawową zasadę ustroju RP wyrażoną w art. 7 Konstytucji, iż: „Organy władzy publicznej działają [tylko – przyp. K.P.] na podstawie i w granicach prawa”. Ta tzw. zasada legalizmu działania władz publicznych oznacza, że żaden organ władzy publicznej nie może wykonywać żadnych kompetencji, które nie zostały mu wyraźnie przypisane w Konstytucji lub ustawach. W stosunkach publicznych nie działa wolnościowa zasada, że „co nie jest zabronione, jest dozwolone”. Organy władzy mogą podejmować działania WYŁĄCZNIE „na podstawie i granicach prawa”. W omawianej sytuacji marszałek Sejmu nie ma dla wniosku do TK w sprawie „zawieszenia” prezydenta materialnej podstawy prawnej w Konstytucji, która takie powody wskazywałaby. Bez takiej podstawy wniosek marszałka Sejmu do TK będzie nadużyciem Konstytucji. Projekt ustawy o TK przekazuje więc bezprawnie marszałkowi Sejmu prawo decydowania, co stanowi „przejściową” przeszkodę w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP. Nadto TK będzie rozpatrywał wniosek marszałka Sejmu z wyłączeniem jawności.  W pierwszej wersji projekt nie przewidywał uczestnictwa w tym postępowaniu żadnego przedstawiciela Prezydenta RP, np. kogoś z jego bliskich. Dopiero po moim proteście dopisano jako reprezentanta interesów prezydenta w tym postępowaniu szefa Kancelarii Prezydenta RP, który –jak się zdaje – w takiej sprawie wcale nie musi być odpowiednim reprezentantem rzeczywistych interesów prezydenta, np. chorego lub w inny sposób niedysponowanej głowy państwa. Nieobecność przedstawiciela Prezydenta RP na rozprawie nie wstrzyma rozpatrzenia wniosku marszałka Sejmu. Po rozpatrzeniu wniosku marszałka Sejmu TK wyda „postanowienie o stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o powierzeniu Marszałkowi Sejmu, nie dłużej niż na 3 miesiące, tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta RP”, z możliwością przedłużenia tego czasu na kolejne 3 miesiące, jeśli przeszkody te nie ustaną. Po uchwaleniu tej ustawy i po ewentualnym wyborze Andrzeja Dudy na prezydenta może więc teoretycznie zdarzyć się sytuacja, że marszałek Sejmu złoży do TK wniosek o stwierdzenie „czasowej niemożności sprawowania urzędu Prezydenta RP” przez Andrzeja Dudę, uzasadniając to (bo tak mu akurat przyjdzie na myśl) np. chorobą psychiczną prezydenta, przejawiającą się np. w jego działaniach na arenie międzynarodowej i realizowaniu interesów Polski odmiennie od linii realizowanej przez dotychczasowy układ władzy. Choćby w sprawach klimatycznych, energetycznych lub też w działaniach prezydenta w obronie „frankowiczów” przed bankami itp. Takie działanie (zamach?) marszałka Sejmu nie jest w świetle nowej, szykowanej przez obecny układ władzy ustawy o TK całkowicie wykluczone. II czytanie projektu nowej ustawy o TK zaplanowano w Sejmie już na wtorek, 26 maja, ok. godziny 11.00. ALARMUJĘ! prof. Krystyna Pawłowicz http://www.radiomaryja.pl

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/137389,przejsciowe-zawieszenie-prezydenta.html

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

18 odpowiedzi na „Przejściowe zawieszenie prezydenta? 6 dniowy tydzień pracy.

 1. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 2. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 3. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 4. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 5. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 6. benka pisze:

  Dr Jabłoński krytycznie o Komorowskim: Debata była dobiciem przeciwnika, który żebrze o polityczną eutanazję. „No i ją dostał”

  http://wpolityce.pl/polityka/245388-dr-jablonski-krytycznie-o-komorowskim-debata-byla-dobiciem-przeciwnika-ktory-zebrze-o-polityczna-eutanazje-no-i-ja-dostal
  opublikowano: wczoraj, g. 23:48

  To było dobicie osoby politycznie martwej, która chyba tej śmierci chce. I Duda w pewnym momencie wbijał sztylet przeciwnikowi i krzyczał „Zdychaj”!
  -– w ten sposób ostatnią debatę kandydatów na prezydenta dr Wojciech Jabłoński. W rozmowie z „Faktem” ekspert od marketingu politycznego z Uniwersytetu Warszawskiego wskazał, że Andrzej Duda zadał cios łaski „konającemu politycznie Bronisławowi Komorowskiemu”.
  Komorowski złamał wszystkie zasady debaty politycznej. (…) Choćby brak hasła przewodniego, reakcja na ataki przeciwnika, zamiast wyprowadzanie własnych. A kiedy już je wyprowadzał, to nie dotyczyły życia zwykłego obywatela, o którym często mówił Duda. A proszę zauważyć, że media stworzyły Komorowskiemu swoistą bramkę umożliwiającą reakcję. Miał obok sympatyzujących dziennikarzy podstawionych przez stację! Pytali o jakichś chrześcijan z Syrii! A co nas to obchodzi? Co to obchodzi zwykłego Polaka?! Pytania o przysięgę prezydencką ze strony pani Olejnik? Boże, przecież oni byli totalnie nieprzygotowani! Ci dziennikarze chyba nawet dużo zarabiają. Nie wiem czy to się nie skończy, ale to już ich zmartwienie. Jedyną osobą przygotowaną do tej debaty był Andrzej Duda. To jest śmieszne. Wielokrotny nokaut!
  — tłumaczył Jabłoński.
  I zaznacza, że debata była „dobiciem przeciwnika, który żebrze o polityczną eutanazję”.
  No i ją dostał
  — wskazał ekspert.
  I dodał, że prezydent Komorowski wyglądał, jakby z niego uszło powietrze.
  Odniosłem wrażenie, że prezydent wyczerpał całą energię, której użył w poprzedniej debacie. Z niego uszło powietrze. Nad tym muszą pracować sztabowcy, a Komorowski ich nie ma. Błędem dla obydwu kandydatów – ale większym dla przegranego – było prowadzenie dzisiaj normalnej kampanii
  — uważa Jabłoński.
  Pytany o szczegółową ocenę debaty wyjaśnia:
  W dzienniczku Komorowskiego są same minusiki, a Duda jest prymusem. Zobaczymy w niedzielę, ale myślę, że zaskoczenia nie będzie.
  Jak widać ekspert ds. marketingu nie ma litość dla prezydenta Komorowskiego…
  wrp

  Polubienie

 7. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 8. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 9. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 10. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 11. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 12. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 13. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 14. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 15. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 16. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 17. zenobiusz pisze:

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.