Dlaczego Putin boi się ukraińskiego Kościoła katolickiego.Why Putin fears the Ukrainian Catholic Church


http://euromaidanpress.com/2015/06/09/why-putin-fears-the-ukrainian-catholic-church/

Artykuł przez: Vitaliy Portnikov

Asystent Władimira Putina Jurij Uszakow powiedział, że sytuacja na Ukrainie, będzie jednym z głównych tematów spotkania w środę, 10 czerwca, między Putinem i Franciszek. Sam w sobie stwierdzenie nie jest zaskakujące. Zwłaszcza, że, oprócz Ukrainy, Putin zamierza również omówić szereg innych kwestii z papieżem, w tym sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie – priorytet dla Watykanu.

Ale co innego jest interesujące. Putin przygotowuje się do dyskusji ukraińskiego Kościoła greckokatolicka z papieżem. Uszakow wyraźnie zaznaczyć, że podczas dyskusji na Ukrainie mogą wspomnieć „aspekty działalności unickiej w kraju”. I można przypuszczać, że papież nie będzie nic pozytywnego usłyszeć. Nawet fraza używana przez Ushakov wydaje się być kopiowane z podręcznika historii sowieckiego, gdzie zostało wyjaśnione, w jaki sposób walczyć z zdrajcy unickich prawosławnych na ziemiach ukraińskich i białoruskich, a promował wyrazem było dziwne, nawet wtedy „Western infekcji.”: Bolszewicy , jak wiadomo, sami walczyli brutalnie z Kościoła prawosławnego, a to jest fakt, zniszczone. Ale ta definicja została podjęta z imperialnych podręczników historii. Wszystko było jasne, nie. „Mała Rosja” i Białoruś są rosyjskie. Prawosławie jest wiara rosyjski. Unici są agentami Zachodu. Teraz wszystko spadło na miejsce.

I, przy okazji, zniszczenie ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego po II wojnie światowej był ważny dowód, że komuniści wracali do starej imperialnej doktryny. Były to nie tylko represje wobec kościoła. Były to przede wszystkim represje wobec cywilizacji – ukraińskiej i europejskiej. A kiedy Kościół katolicki ukraiński rozpoczął odrodzenie w latach pierestrojki, jego kapłani powiedziano nam, że nie należą tutaj.Dlaczego nie należą? Ponieważ, zgodnie z myślą Rosyjskiej, na Ukrainie jest kanonicznym terytorium rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. To jest rosyjska ziemia. I „unici”, związane z Watykanu, by siać tylko wątpliwości co do prawidłowości tej tezy. I dlatego nie było nic złego w decyzji Stalina, by zniszczyć „kościół obcego.” Stalin wiedział, co robi.

Władimir Putin najwyraźniej uważa się spadkobiercą Stalina. Ma nawet dodatkowe możliwości: prezydent Rosji, na przykład, można narzekać na aktywność „unitów” do samego papieża. A fakt, że jest głową państwa świeckiego, który ma zagwarantować równość religii jest nie dotyczą Putina. Ponieważ, mimo wszystkich norm konstytucyjnych, rząd tego państwa decyduje sam dokładnie, które denominacje, które będą wspierane, a które mają być uznane za „szkodliwe”.

W samej Rosji życie nie jest takie proste dla rzymskich katolików albo, znacznie mniej dla grekokatolików. A ponieważ w głowie Putina Ukraina Rosja jest również, to nie ma miejsca na „unitów” w kraju upragniony przez nowego cesarza. A może to dobrze, że Władimir Putin omówi wszystko to z papieżem, tak, że ten ostatni ma, jak to mówią, nie ma więcej złudzeń.

Tłumaczone przez: Anna Mostovych

 

Article by: Vitaliy Portnikov

Vladimir Putin’s assistant Yuri Ushakov said that the situation in Ukraine would be one of the central themes of the meeting on Wednesday, June 10, between Putin and Pope Francis. In itself the statement is not at all surprising. Especially since, in addition to Ukraine,  Putin also intends to discuss a number of other issues with the pope, including the situation of Christians in the Middle East — a priority for the Vatican.

But something else is of interest. Putin is preparing to discuss the Ukrainian Greek Catholic Church with the pope. Ushakov specifically noted that during the discussions on Ukraine they may mention “aspects of Uniate activity in the country.” And one can assume that the pope will not hear anything positive. Even the phrase used by Ushakov appears to be copied from a Soviet history textbook, where it was explained how the Uniate traitors fought with the Orthodox on Ukrainian and Belorusian lands and promoted the “Western infection.” The expression was strange even then: the Bolsheviks, as is well known, themselves fought brutally with the Orthodox Church and is fact destroyed it. But this definition was taken from imperial history textbooks. Everything was clear there. “Little Russia” and Belarus are all Russian. Orthodoxy is the Russian faith. Uniates are agents of the West. Now  everything has fallen into place.

And, by the way, the destruction of the Ukrainian Greek Catholic Church after the Second World War was important proof that the Communists were returning to the old imperial doctrine. These were not only repressions against the church. These were primarily repressions against civilization — Ukrainian and European. And when the Ukrainian Catholic Church began its revival during the years of Perestroika, its priests were told they did not belong here. Why didn’t they belong? Because, according to the Russian view, Ukraine is the canonical territory of the Russian Orthodox Church. It is Russian land. And the “Uniates,” associated with the Vatican, would only sow doubts about the correctness of this thesis. And this is why there was nothing wrong in Stalin’s decision to destroy the “foreign church.” Stalin knew what he was doing.

Vladimir Putin obviously considers himself the heir to Stalin. He even has additional opportunities: the Russian president, for example, can complain about the activity of the “Uniates” to the Pope himself. And the fact that he is the head of a secular state that is supposed to guarantee the equality of religions is of no concern to Putin. Because, despite all the constitutional norms, the government of that state decides by itself exactly which denominations are to be supported and which ones are to be declared “harmful.”

In Russia itself life is not that simple for the Roman Catholics either, much less for the Greek Catholics. And since in Putin’s mind Ukraine is also Russia, then there can be no room for the “Uniates” in the country coveted by the new emperor. And perhaps it is a good thing that Vladimir Putin will discuss all this with the Pope, so that the latter has, as they say, no more illusions.

http://www.lauramcalister.com/2014/03/18/how-to-pray-for-catholic-ukraine/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

29 odpowiedzi na „Dlaczego Putin boi się ukraińskiego Kościoła katolickiego.Why Putin fears the Ukrainian Catholic Church

 1. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 2. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 3. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 4. zenobiusz pisze:

  Sąd Rejonowy w Rydze zadecydował w piątek o aresztowaniu dwóch obywateli Rosji, którzy zostali zatrzymani w środę na terenie łotewskiej bazy wojskowej w Ādaži w pobliżu Rygi. Mężczyźni przedostali się na teren bazy podczas trwających tam obecnie ćwiczeń natowskich Saber Strike, aby przeprowadzić akcję propagandową. Rosjanom oskarżonym o szpiegostwo i terroryzm grozi nawet dożywocie.

  Rosjanie – Andriej Popko i Aleksandr Kurkin – dostali się na teren bazy, która jest uważana za najlepszą i największą bazę wojskową NATO w krajach bałtyckich, przez płot za pomocą drabiny. – Zatrzymani mieli przy sobie flagę Rosji oraz ulotki z tekstem propagandowym w języku angielskim – oświadczyli przedstawiciele armii łotewskiej. Aresztowani mieli zdjąć z flagsztoku flagę USA i zawiesić flagę Rosji. Później do organizacji akcji przyznał się lider niezarejestrowanej nacjonalistycznej partii Inna Rosja Eduard Limonow. Na opublikowanych przez jego ugrupowanie zdjęciach widać, że Popko i Kurkin niosą ze sobą flagę w kolorach wstążki św. Jerzego, obecnie symbolu „siły rosyjskiej armii”.

  Polubienie

 5. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 6. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 7. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 8. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 9. Wizja pisze:

  A przed snem wers ze ślicznej pieśni , którą każdy na od dziecka :
  ” A GDY BĘDZIEM ZASYPIALI , NIECH CIĘ / BOŻE / NAWET SEN NASZ CHWALI …..!
  ………..wyhaftuję te słowa -mojej wnusi na poduszce .

  Polubienie

 10. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 11. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 12. Wizja pisze:

  Największy w historii cyberatak na Bundestag. Komputery niemieckich polityków pod kontrolą Rosji >
  …………….„Sueddeutsche Zeitung” ujawnił w czwartek, że hakerzy zainstalowali wirus, dzięki któremu przez kilka miesięcy bez wzbudzania podejrzeń mieli dostęp do sieci komputerowej Bundestagu. Później dotarli do węzła komunikacyjnego systemu, który łączy wszystkie 20 tys. komputerów, znajdujących się w niemieckim parlamencie. Po raz pierwszy włamanie zostało wykryte na początku maja br. Mimo to – jak przekonują niemieckie media – atak wciąż nie został odparty. Część ekspertów ocenia, że sytuacja jest dramatyczna, gdyż hakerzy uzyskali prawa administratora systemu i poznali hasła zabezpieczające. To zaś może spowodować potrzebę wymiany wszystkich zakażonych komputerów, co nie tylko byłoby bardzo kosztowne, ale trwałoby wiele miesięcy…………………
  Nieoficjalnie Rosja jest podejrzana o przeprowadzenie ataku…………..cd
  http://niezalezna.pl/67970-najwiekszy-w-historii-cyberatak-na-bundestag-komputery-niemiec

  Polubienie

 13. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 14. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 15. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 16. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 17. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 18. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 19. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 20. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 21. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 22. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 23. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 24. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 25. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 26. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 27. zenobiusz pisze:

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.