Na to czeka nie tylko Putin.PLANET X, METEORS THE END OF AMERICA REALLY SHOCKING NIBIRU UPDATE


” Im dłużej nie wierzą ,tym lepiej dla nas”

http://fusionlacedillusions.com/2015/06/18/planet-x-meteors-the-end-of-america-really-shocking-nibiru-update/

Overview of the Old Testament every Christian should know about. In these 12 periods, Steve graphically provides the proof for and against the most challenged topic on Creation, Evolution, the Worldwide Flood (Noah Flood) and Planet X / Nibiru. He discusses the most common questions: Who are the real builders of Pyramids? Why did God command Israel to wipe out some of her enemies? What are the roots of Anti-Semitism? How can I make the connection from Adam to Jesus?

Gill Broussard, creator of the Planet X (7X) hypothesis, provides fantastic graphics

This sequence includes the following headings:

The Origin of the Universe: Creation or Evolution?
The Origin of Suffering & Death
The Origin of the Worldwide Flood Stories
The Origin of Languages & Nations
The Roots of Israel: Abraham, Isaac & Jacob
Keys to Unlock the Old Testament: Moses & God’s Tabernacle
The Importance of Leadership: Joshua & Judges
The Most Important Man in the Old Testament: David
Wisdom to Understand the Bible: Solomon & God’s Temple
Prophets & the Prophetic
Visions & Dreams: the Book of Daniel
The Star of Bethlehem: Astrology or Astronomy?

For all of you who believe that Planet X / Nibiru is completely impossible, think again.

Many people refuse to contemplate this thought because of fear. Open your minds a little.

If teleportation is achievable, who knows what else is likely?

Mind you, teleporting is doable.

Scientists have succeeded to make a roll of dust turn up a few feet away from where it disappeared; it was an amazing breakthrough.

If there really are other life forms in this amazingly vast universe, some of them ought to be smarter than us.

And likewise, just because the ancient geniuses were so intelligent doesn’t mean they could survive forever.

So far, no past empire has survived all the way until now (Not counting our own, new civilization).

Please take note that the Nibiru system can only be viewed at a certain angle, at a certain time of day.

Usually at sunrise or sunset. And it “has” been visible for some time now.

The only thing is that it is coming from behind and under the sun, which is why you have to be very close to either the north/south poles in order to see it.

It also has already made many transformations in our Earth. Ice caps are melting. There has been an increase in Volcanic activity. The poles are unusually unstable. Mysterious sinkholes appearing in odd places. The weather is erratic and unpredictable. Islands that never existed are popping up out of nowhere and the list goes on and on.

And those of you who say you have “powerful telescopes”, precisely what time of day are you looking, what angle are you positioning your telescope, and where are you?

A telescope only works if you know exactly the mark that you want to view.

You can’t just see it from anywhere.

You can’t just see an eclipse anywhere either, and many people have not had the opportunity.

Just because “some” of us have not seen it before does not mean it doesn’t exist.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

7 odpowiedzi na „Na to czeka nie tylko Putin.PLANET X, METEORS THE END OF AMERICA REALLY SHOCKING NIBIRU UPDATE

 1. zenobiusz pisze:

  Przegląd Starego Testamentu, każdy chrześcijanin powinien wiedzieć. W tych 12 okresów, Steve graficznie stanowi dowód za i przeciw najbardziej kwestionowanej tematu na tworzenie, rozwój, Worldwide Flood (Flood) i Noah X / Nibiru Planet. Omawia najczęstsze pytania: Kim są prawdziwi budowniczowie piramid? Dlaczego polecenie Boga Izrael wymazać niektóre z jej wrogów? Jakie są korzenie antysemityzmu? Jak mogę dokonać połączenia od Adama do Jezusa?

  Gill Broussard, twórca Planeta X (7X) hipotezy, zapewnia fantastyczne grafiki

  Sekwencja ta obejmuje następujące pozycje:

  Pochodzenie Wszechświata: Tworzenie lub Evolution?
  źródło cierpienia i śmierci
  pochodzenie Historie Worldwide Flood
  Pochodzenie Języki & Narody
  Korzenie Izrael: Abrahama, Izaaka i Jakuba
  kluczy do Starego Testamentu: Mojżesza & Boga Tabernakulum
  przywództwa Jozuego i Sędziów:
  Najważniejsze Man w Starym Testamencie: David
  Mądrości, aby zrozumieć Biblię Salomon & Boga Temple
  Proroków i proroczych
  Wizje & Dreams: Księga Daniela
  gwieździe betlejemskiej: astrologia lub astronomii?

  Dla wszystkich, którzy wierzą, że Planeta X / Nibiru jest całkowicie niemożliwe, to jeszcze raz.

  Wiele osób odmówić kontemplować tę myśl ze strachu. Otwórzcie swoje umysły małe.

  Jeśli teleportacja jest osiągalne, kto wie, co jeszcze może?

  Pamiętaj, teleportacji jest wykonalne.

  Naukowcom udało się dokonać rolki pyłu pojawić się kilka stóp od miejsca, gdzie zniknął; to był niesamowity przełom.

  Jeśli rzeczywiście istnieją inne formy życia, w tym niezwykle rozległym wszechświecie, niektóre z nich powinien być mądrzejszy od nas.

  I podobnie, tylko dlatego, że starożytni byli tak inteligentni geniusze nie znaczy mogą przetrwać wieki.

  Jak dotąd, nie ma przeszłości imperium przetrwało aż do dziś (Nie licząc własną, nową cywilizację).

  Proszę zwrócić uwagę, że system Nibiru mogą być oglądane tylko pod pewnym kątem, w pewnej porze dnia.

  Zazwyczaj na wschodu lub zachodu słońca. I to „nie” był teraz widoczny przez jakiś czas.

  Jedyną rzeczą jest to, że zbliża się od tyłu i pod słońcem, dlatego trzeba być bardzo blisko zarówno północno / południowym biegunie, aby go zobaczyć.

  To także ma już wiele zmian w naszej Ziemi. Czapy lodowe topnieją. Nastąpił wzrost aktywności wulkanicznej. Polacy są wyjątkowo niestabilne. Tajemnicze sinkholes pojawiające się w dziwnych miejscach. Pogoda jest zmienna i nieprzewidywalna. Wyspy, które nigdy nie istniały pojawiały się znikąd, a lista jest długa.

  A ci z was, którzy mówią, masz „potężne teleskopy”, właśnie na porę dnia patrzysz, co kąt ty pozycjonowanie teleskopem, gdzie jesteś?

  Teleskop działa tylko jeśli wiesz dokładnie znak, który chcesz zobaczyć.

  Nie można po prostu zobaczyć go z dowolnego miejsca.

  Nie można po prostu zobaczyć zaćmienie gdziekolwiek albo, a wiele osób nie miało okazję.

  Tylko dlatego, że „niektóre” z nas go nie widziałem, zanim nie znaczy, że nie istnieje.

  Polubienie

 2. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 3. Jarek Kefir pisze:

  Zeno, jak to się skończy wg Ciebie?

  „Zajęcie aktywów to skutek ubiegłorocznej decyzji Trybunału Arbitrażowego w Hadze, który uznał, że rosyjskie władze złamały prawo rekwirując majątek prywatnego koncernu naftowego Jukos – podaje portal kresy24.pl. Po trwającym dziesięć lat procesie orzeczono, że Rosja, przejmując Jukos, złamała międzynarodową Kartę Energetyczną i ma wypłacić dawnym udziałowcom koncernu 52 mld USD odszkodowania. Ponieważ nie doszło do tego w wyznaczonym terminie, zajmowany jest cały majątek Rosji w krajach zachodnich. Władze Federacji Rosyjskiej zapowiadają, że będą zaskarżać te decyzje, bo są one rzekomo przedwczesne i motywowane politycznie.”
  Dalej:

  http://niezalezna.pl/68139-potezne-uderzenie-w-putina-zajmuja-caly-majatek-rosji-w-krajach-zachodnich

  Polubienie

 4. Wizja pisze:

  Wygląda , jakby miał za chwilę skoczyć z 10-go…………..
  ………….Francja oraz Belgia nałożyły areszt na wszystkie aktywa Rosji, które znajdują się na ich terytoriach. Chodzi m.in. o majątek i rachunki bankowe firm i rachunki przedstawicielstw dyplomatycznych. Wszystko stało się zgodnie z prawem, bo Rosja jest winna m.in. Francji i Belgii ogromne pieniądze………….
  http://niezalezna.pl/68139-potezne-uderzenie-w-putina-zajmuja-caly-majatek-rosji-w-krajac

  Polubienie

 5. zenobiusz pisze:

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.