Гринпис: Две недели, чтобы спасти Петербург


Две недели, чтобы спасти Петербург

Гринпис: Две недели, чтобы спасти Петербург

Власти Петербурга хотят построить в Красном бору завод по сжиганию опасных отходов. Это означает, что здоровье жителей города и области будет подорвано: возрастёт количество заболевших раком, участятся случаи мертворождения. Уже 13 октября пройдут общественные обсуждения строительства завода.

Что же ждет петербуржцев и жителей Ленобласти, если проект примут? В атмосферу будет выбрасываться 46 вредных веществ! Среди них — кадмий (разрушает почки, костную и дыхательную системы), ртуть (воздействует на нервную, пищеварительную и иммунную системы, лёгкие, почки, кожу и глаза), мышьяк (может вызывать рак мочевого пузыря и лёгких, кожи, диабет и сердечно-сосудистые заболевания). В воздух также попадёт свинец, который даже в самых малых дозах оказывает негативное воздействие на развитие мозга и нервной системы, приводит к выкидышам и мертворождению. Все эти вещества являются гормонразрушающими и канцерогенными, а значит приводят к бесплодию и раку.

Что самое важное, эти супертоксиканты опасны даже в малых концентрациях и способны переноситься на большие расстояния. Петербуржцы заплатят за эксперимент правительства здоровьем детей, а предприятие отделается лишь ежегодным платежом в 15 973 руб за выбросы! Раньше полигон отравлял нашу воду, а теперь будет отравлять ещё и наш воздух. В результате под отравляющее воздействие мусоросжигательного завода попадут миллионы людей вокруг!

В документации проекта разработчики заявляют, что после строительства завода в воздух попадёт 46 видов загрязняющих веществ. Почему они при этом называют завод «эффективным решением проблемы опасных отходов», остаётся лишь догадываться.

Сегодня Гринпис начинает кампанию против опасного проекта и призывает всех жителей Петербурга и области поддержать нас в этой борьбе. Что вы можете сделать?

 1. Направить письмо губернатору Петербурга с требованием не допустить строительтства опасного объекта.

 2. Прийти на общественные обсуждения и сказать нет опасному строительству.

  Общественные обсуждения проекта строительства завода по сжиганию токсичных отходов на полигоне «Красный Бор» пройдут:

  13 октября 2015 г. в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166а, МКУК «Никольский Дом Культуры».

 1. Представителям НКО и всем желающим мы предлагаем также отправить замечания к материалам экологической оценки проекта в адрес заказчика опасного объекта. Вы можете написать замечания самостоятельно или переслать замечания, подготовленные экспертами Гринпис. Вы можете скачать их по ссылке.

  Отправить замечания можно на электронный адрес: dep@kpoos.gov.spb.ru.
  А также письмом на фактический адрес заказчика: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, литера В; Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга.

 2. Вы также можете самостоятельно ознакомиться с проектной документацией и оставить комментарии по адресу:

  Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина дом 32, кабинет 56, motosno@mail.ru.

Напомним, что в начале этого года петербуржцам удалось добиться приостановки проекта по созданию завода по сжиганию бытового мусора. Сжигание опасных отходов ещё более опасно, но Гринпис уверен, что вместе жители города могут остановить проект.

© greenpeace.org

http://kolpino-city.ru/news/2/grinpis-dve-nedeli-chtoby-spasti-peterburg/

 

Władze Petersburg chce zbudować w zakładzie Czerwony Bór dla spalania odpadów niebezpiecznych.Oznacza to, że zdrowie mieszkańców i obszar będzie zagrożona: wzrośnie liczba chorych na raka, częste przypadki martwych urodzeń. Już w dniu 13 października omówi budowy robót publicznych.

Co czeka mieszkańców Petersburgu i regionu Leningradu, jeśli projekt będzie trwało? Atmosfera zostanie wyrzucony 46 szkodliwych substancji! Wśród nich – kadmu (niszczy nerki, kości i układu oddechowego), rtęć (dotyczy układu nerwowego, trawiennego i odpornościowego, płuca, nerki, skórę i oczy), arsen (może powodować raka pęcherza moczowego i płuc, skóry, cukrzyca i choroby układu krążenia choroba naczyniowa). Powietrze dostaje również prowadzić, która nawet w małych dawkach, ma negatywny wpływ na rozwój mózgu i układu nerwowego, w wyniku poronień i porodów martwych. Wszystkie te substancje są rakotwórcze i gormonrazrushayuschimi i tym samym prowadzić do niepłodności i raka.

Co najważniejsze, te supertoxicants są niebezpieczne, nawet w niskich stężeniach, i może być transportowany na duże odległości. Petersburgers płacić za eksperymentu zdrowia instytucji rządowych dzieci, a firma ma się tylko płatności rocznych 15,973 rubli dla emisji! Przed składowiska zatruwa nasząwodę, a teraz więcej i będzie zatruwać nasze powietrze. W rezultacie, na toksyczne działanie spalarni będzie milionów ludzi na całym!

Twórcy projektu dokumentacji powiedzieć, że po wybudowaniu zakładu do powietrza dostaje 46 zanieczyszczeń. Dlaczego oni są w tym samym czasie o nazwie zakład „skuteczne rozwiązanie problemu odpadów niebezpiecznych”, można się tylko domyślać.

Dziś Greenpeace rozpoczyna kampanię przed niebezpiecznym projektem i apeluje do wszystkich mieszkańców Petersburga i regionu do wspierania nas w tej walce. Co można zrobić?

 1. Aby wysłać list do gubernatora Petersburga z żądaniem, aby nie pozwolić stroiteltstva niebezpieczny obiekt.

 2. . Przyjdź na debatę publiczną i powiedzieć, nie do niebezpiecznej budowy publicznej dyskusji projektu budowy instalacji do spalania odpadów toksycznych w miejscu „Krasny Bor” odbędzie się: 13 października 2015 o godzinie 16.00, na adres: regionu Leningradu, powiat Tosno, Nikolskoye, Radziecki itd. ., d. 166a, MKUK „Nicholas Dom Kultury”.

 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz do wszystkich, oferujemy również wysłać komentarze na temat oceny oddziaływania na środowisko materiałów projektowych do klienta niebezpiecznego obiektu.Możesz napisać własne notatki lub wysłać komentarze przez ekspertów z Greenpeace. Można je pobrać zaodniesienia. Wyślij komentarze mogą być przez e-mail: dep@kpoos.gov.spb.ru~~dobj. Oprócz pisania rzeczywisty adres odbiorcy: 191123, Petersburg, ul. . Czajkowskiego, d 20, litera B; Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, ochrona środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne św rządu Petersburg.

 2. Można również zapoznać się z dokumentacją projektową i komentarze pod adresem: Administracji Tosno District, regionu Leningradu, Tosno, pr Lenina domu 32, 56, biura. Motosno@mail.ru~~pobj.

Przypomnijmy, że na początku tego roku, St Petersburg udało się osiągnąć zawieszenie projektu do stworzenia instalacji do spalania domowych odpadów. Spalanie odpadów niebezpiecznych jest jeszcze bardziej niebezpieczne, ale Greenpeace jest przekonany, że z mieszkańców miasta może zatrzymać projekt.

© greenpeace.org

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii imperium zła. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

4 odpowiedzi na „Гринпис: Две недели, чтобы спасти Петербург

 1. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 2. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 3. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 4. zenobiusz pisze:

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.