Poland Is Key to a Safe Europe, and Putin Knows It


CQAOylWUkAAZrt4

http://dailysignal.com/2015/09/24/poland-is-key-to-a-safe-europe-and-putin-knows-it/

Good news in Eastern Europe is hard to come by these days with Russian President Vladimir Putin playing the bully in Ukraine and elsewhere, along with tens of thousands of fleeing Syrians and other Muslims seeking refuge in Europe.

But I can report that an organization of young conservative Poles, committed to economic freedom and a robust civil society, is working tirelessly to transform ideas into action, much as the conservative Young Americans for Freedom did in the United States in the 1960s and 1970s through its support of limited government and free enterprise and political leaders like Barry Goldwater and Ronald Reagan.

These young Poles call themselves Students for the Republic of Poland.

Although only five years old, they have branches in the major colleges and universities of Poland’s largest cities such as Warsaw, Krakow and Wroclaw. Founded by Pawel Kurtyka, a brilliant young action intellectual, the students have already made a difference through their support of public causes like the “Doomed Soldiers Memorial Day” and recognition of the anti-Nazi, anti-Communist heroism of Witold Pilecki,

The”Doomed Soldiers” comprised an underground resistance movement that fought communism in Poland until 1961, a decade and a half after the Iron Curtain came crashing down and cut off Eastern Europe.

Witold Pilecki won medals for battlefield bravery in two world wars and the Warsaw Uprising of 1944. He is best known for volunteering to be sent to Auschwitz, the Nazi death camp, so as to gather intelligence about its horrific crimes. Incredibly he escaped after two-and-a-half years and published his findings.

Joining the underground resistance after World War II, he was captured and executed by the Polish communist government in 1948 for “foreign imperialism”—i.e., resisting communism.

His last words were, “Long live free Poland!”

The example of Polish patriots like Pilecki inspires the leaders and members of Students for the Republic of Poland who are willing to take on critical issues like the need for a firm foreign policy toward Russia, the future of Social Security, and what is the role of the mass media in civil society?

I was in Opole, about three hours by train from Warsaw, where I gave a lecture about U.S.-Eastern Europe relations, with an emphasis on Poland. I truly believe that just as Germany is the key country, politically, economically, and strategically, in Western Europe, so Poland is the key country in Eastern (and Central) Europe.

By reason of its size and population (some 38.5 million), its strong economy (its GDP grew 2 percent in 2014 when the economy of almost every other European country was flat), and its border with Russia and Ukraine on the East and Germany and the Baltics on the West, Poland is the linchpin of security in Eastern Europe. Poland warrants U.S. assistance and support.

Drawing on the work of my Heritage colleague, Daniel Kochis, I suggested that the U.S. should:

 • Ensure frequent NATO exercises in the region
 • Station American troops in Poland permanently
 • Export battle-tested U.S. defense equipment to Poland
 • Allow Poland to join the Visa Waiver Program

To my amazement, we have not extended the same courtesy to Poland that we have to almost every East European country—the waiving of visas. Under present law, even President Andrzej Duda of Poland must fill out a form that asks, “Have you ever advocated the violent overthrow of your government?” Of course, the president would have to answer “yes” since he supported the overthrow of the former communist government. Would we then deny him a visa? Hopefully not, but the exclusion of Poland from the visa waiver program should be promptly reversed.

I also recommended that the U.S. lift current oil export restrictions so that the U.S. can export natural gas and oil to Poland, significantly reducing its energy dependence on Russia that presently supplies 60 percent of Poland’s natural gas.

I reminded my young conservative Polish audience of what Pope John Paul II had said on his first pontifical visit to Poland in 1979, a visit that laid the foundation for the creation of the Solidarity trade movement and set in motion forces resulting in the collapse of communism in Eastern Europe a decade later.

The pope said:

You must be strong, dear brothers and sisters… with the strength of faith.

You must be strong with the strength of hope.

You must be strong with love, which is stronger than death.

When we are strong with the Spirit of God we are also strong with faith in man.

There is therefore no need to fear.

To the young men and women who will be the leaders of Poland tomorrow (maybe even sooner), I want to reiterate for them to go forward trusting in God and to remember the words of John Paul II:

“Be not afraid.”

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

19 odpowiedzi na „Poland Is Key to a Safe Europe, and Putin Knows It

 1. zenobiusz pisze:

  Dobre wieści w Europie Wschodniej jest trudne do zdobycia tych dniach z prezydent Rosji Władimir Putin gra na tyrana na Ukrainie i innych krajach, a także dziesiątki tysięcy uciekających Syryjczyków i innych muzułmanów szukających schronienia w Europie.

  Ale mogę zgłosić, że organizacja młodych konserwatywnych Polaków, zaangażowanych w wolności gospodarczej i solidnego społeczeństwa obywatelskiego, pracuje bez wytchnienia, aby przekształcić pomysły w czyn, tak jak konserwatywnych Młodych Amerykanów do wolności zrobił w Stanach Zjednoczonych w latach 1960 i 1970 przez swoje poparcie ograniczonego rządu i wolnej przedsiębiorczości i przywódców politycznych, takich jak Barry Goldwater i Ronalda Reagana.

  Ci młodzi Polacy nazywają siebie Studenci dla Rzeczypospolitej Polskiej.

  Chociaż tylko pięć lat, mają oddziały w największych szkół wyższych w największych miastach Polski, takich jak Warszawa, Kraków i Wrocław. Założona przez Paweł Kurtyka, genialnego młodego intelektualisty działania, uczniowie już się do zmian poprzez ich wsparcie przyczyn publicznych, takich jak „Dzień Pamięci Żołnierzy skazani” i uznanie antyhitlerowskiej, antykomunistycznej bohaterstwa Witolda Pileckiego,

  W „skazana Żołnierze” składa się podziemny ruch oporu, który walczył z komunizmem w Polsce do 1961 roku, dziesięć i pół roku po żelazna kurtyna runęła i odciąć Europę Wschodnią.
  Witold Pilecki zdobył medale za odwagę na polu bitwy w dwóch wojen światowych i Powstanie Warszawskie z 1944 roku jest najbardziej znanym na wolontariat do wysłania do Auschwitz, nazistowskiego obozu śmierci, tak, aby zbierać informacje o swoich przerażających zbrodni. Niezwykle uciekł po dwóch i pół roku i opublikował swoje odkrycia.

  Przystąpienie do konspiracji po II wojnie światowej, został schwytany i stracony przez polskie władze komunistyczne w 1948 roku dla „obcego imperializmu” -ie, opór komunizmowi.

  Jego ostatnie słowa były: „Niech żyje wolna Polska!”

  Przykład polskich patriotów, jak Pilecki inspiruje przywódców i członków Studentów dla Rzeczypospolitej Polskiej, którzy są gotowi do podjęcia istotnych kwestii, takich jak konieczność twardej polityki zagranicznej wobec Rosji, przyszłość zabezpieczenia społecznego, a tym, co jest rola Mass media w społeczeństwie obywatelskim?

  Byłem w Opolu, około trzy godziny pociągiem z Warszawy, gdzie wygłosił wykład na temat stosunków USA-Wschodniej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Wierzę, że tak jak Niemcy są kluczowym krajem politycznie, ekonomicznie i strategicznie, w Europie Zachodniej, więc Polska jest kluczowym krajem w Europie Środkowej i Wschodniej ().

  Z powodu jego wielkości i liczby ludności (niektóre 38500000), jego silna gospodarka (jej PKB wzrósł o 2 proc, w 2014 roku, gdy gospodarka prawie każdym innym kraju europejskim była płaska), a jej granica z Rosją i Ukrainą na wschodzie i Niemiec oraz kraje bałtyckie na Zachodzie, Polska jest filarem bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Polska gwarantuje pomoc USA i wsparcia.

  Opierając się na pracach dziedzictwa, mój kolega Daniel Kochis, zasugerowałem, że USA powinny:

  Upewnij się, częste ćwiczenia NATO w regionie
  Stacja amerykańskich wojsk w Polsce na stałe
  Eksport bitwa sprawdzony sprzęt obrony USA do Polski
  Pozwól Polska dołączyć do programu bezwizowego
  Ku mojemu zdumieniu, nie rozszerzyły samą uprzejmość w Polsce, że mamy do prawie każdego kraju europejskiego Wschodu wiz uchylenie. Zgodnie z obowiązującym prawem, nawet prezydent Andrzej Duda Polska musi wypełnić formularz, który pyta: „Czy kiedykolwiek zalecał obalenia swojego rządu?” Oczywiście, prezydent będzie musiał odpowiedzieć „tak”, ponieważ wspierał obalenie Poprzedni rząd komunistyczny. Będziemy następnie odmówić mu wizy? Mam nadzieję, że nie, ale wykluczenie Polski z programu znoszenia wiz należy niezwłocznie odwrócić.

  Zaleca się również, że USA podnieść obecne ograniczenia wywozowe oleju tak, że USA mogą eksportować gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce, znacznie zmniejszając jego zależności energetycznej od Rosji, która obecnie dostarcza 60 procent gazu ziemnego w Polsce.

  Przypomniałem moje młode konserwatywne polską publiczność, co Papież Jan Paweł II powiedział w swoim pierwszym papieskim wizyty w Polsce w 1979 roku, wizyta, że ​​podwaliny dla powstania ruchu zawodowego Solidarność i ustawić w siłach ruchu w wyniku upadku komunizmu w Europie Wschodniej, dziesięć lat później.

  Papież powiedział:

  Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry … z mocą wiary.

  Musicie być mocni mocą nadziei.

  Musicie być mocni miłością, która jest silniejsza niż śmierć.

  Kiedy jesteśmy mocni Duchem Boga, jesteśmy także mocni wiarą w człowieka.

  Nie ma zatem potrzeby, aby obawiać.

  Do młodych mężczyzn i kobiet, którzy będą liderzy jutra Polsce (a może nawet wcześniej), chciałbym przypomnieć im iść naprzód z ufnością w Bogu, a pamiętać na słowa Jana Pawła II:

  „Nie lękajcie się”.

  Polubienie

 2. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 3. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 4. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 5. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 6. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 7. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 8. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 9. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 10. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 11. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 12. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 13. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 14. Wizja pisze:

  Prezydent zawetował ustawę o uzgodnieniu płci ..>
  Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o uzgodnieniu płci. Ma ona uprościć procedurę zmiany płci wpisanej m.in. w akt urodzenia, jeśli nie odpowiada ona płci odczuwanej przez daną osobę.

  Kancelaria Prezydenta uzasadniła decyzję Andrzeja Dudy w komunikacie:

  W opinii Prezydenta RP ustawa ta jest pełna luk i nieścisłości, a także stoi w sprzeczności z dotychczasową praktyką orzeczniczą.
  Rozwiązania przyjęte przez parlament dopuszczają m.in. wielokrotną zmianę płci metrykalnej na podstawie uproszczonych procedur oraz nie wymagają wykazania trwałości poczucia przynależności do określonej płci.
  

  Ustawa dopuszcza także zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci biologicznej oraz adopcję przez takie pary dzieci……………
  http://wpolityce.pl/polityka/267249-prezydent-zawetowal-ustawe-o-uzgodnieniu-pl

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.