Niemieckie bojówki Putina czekają na rozkaz z Moskwy


CeJwyh0W4AUpp2A

NIEMIECKI DZIENNIKARZ: BOJOWNICY PUTIN CZEKAJĄ NA POLECENIA Z MOSKWY

Podziemne komórki bojowe przeszkolonych do użycia broni i materiałów wybuchowych w Rosji iw Niemczech czeka na skrzydłach – trudno w to uwierzyć. Ale niemiecki dziennikarz Boris Raytshuster cytuje dokumenty służb specjalnych …

W Niemczech była książka Borysa Raytshustera (Boris Reitschuster) „Putina tajnej wojny”, który jest już w oczekiwaniu na publikację wywołała sporo szumu.Niemiecki dziennikarz, przez wiele lat pracował w Moskwie i specjalizuje się w Rosji, pisze, że w Niemczech, z siedzibą konspiracyjnej Kremla sił specjalnych – w rzeczywistości grup wywrotowych. Przeglądarka DW Jefim Schumann postanowił dowiedzieć się szczegółów.

DW: Boris, media niemieckie, powołując cię, mówić o „tajnej armii Putina”. „Armia” – bezpośredni lub w przenośni?

Boris Raytshuster: W bezpośrednim. Jednak nie podoba mi się słowo „wojsko”. Army – to jest coś wielkiego, a to wciąż nie jest wojsko, ale jednostki, że tak powiem. Według ekspertów służb specjalnych, to jest w sumie 250 do 300 osób, czyli o wiele mniej niż w wojsku. Ale takie coś istnieje, to nie może być ignorowane.

Jednostki te są tworzone na podstawie sztuk walki szkół prowadzonych tzw „System” – sztuki walki stosowane przez rosyjskich sił specjalnych. Takie szkoły w ostatnich latach na Zachodzie rosną jak grzyby po deszczu. Chcę dokonać rezerwacji: 99 procent ludzi, którzy chodzą do szkoły i są zaangażowane tam sztuki walki, nic wspólnego z grupami podziemnymi nie, aw każdym razie jest to niemożliwe, aby podejrzewać kogoś, kto robi, jest to, że wszystkie z nich – ukryte rosyjskie siły specjalne. Ale niektórzy ludzie udało się zwerbować. Są one wysyłane do Moskwy pod przykrywką szkoleń, w których zostały one przeznaczone do poważniejszego programu szkolenia SWAT. Uczą się nie tylko techniki walki wręcz, na przykład, ale również obsługę materiałów wybuchowych, broni palnej, uczyć techniki sabotażu …

A potem wrócić do Niemiec, obecnie mieszka tu spokojnie, czekając na rozkazy z Moskwy. Niektóre z nich nawet pracować w agencji ścigania Niemczech, w organach bezpieczeństwa, jak mówią w Rosji, policja służyć w Bundeswehry … kiedy dwa takie towarzyszy złapał jedną z niemieckich agencji lądowych w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej, a oni zostali aresztowani, mówili: „My – rosyjscy oficerowie i popyt być odpowiednio traktowane.”

– Ci żołnierze rosyjscy obywatele – czy niemiecki?

– Na ogół niemieckim. Albo mieć dwa paszporty: niemiecki i rosyjski. Głównie – rosyjskojęzyczne, którzy są w Niemczech do czterech milionów. Oczywiście, zdecydowana większość imigrantów z byłego Związku Radzieckiego, Rosjan, którzy mieszkają w Niemczech – lojalnych obywateli. Konieczne jest stres znowu i znowu, że nikt nie miał pojęcia, że ​​- piąty filar Putina … Może sam Putin, a marzenia o tym, ale nic takiego. Zdecydowana większość – ludzie, którzy rozumieją, jakie wartości demokratycznych i je zaakceptować.

– Jeśli nazywać rzeczy po imieniu, mówimy o 250-300 sabotażystów, rosyjski sabotażystów, którzy czekają na skrzydłach. Rozumiem, że prawidłowo?

– Tak, dokładnie. Ja sam, gdy po raz pierwszy usłyszałem o tym, kiedy zobaczyłem tajnych dokumentów serwisowych, był nieco zaskoczony i naprawdę nie wierzę, dopóki nie sprawdzono za pomocą innych źródeł. A kiedy na poważnie zajął się przedmiot, stało się jasne, że nie ma nic nowego, że to samo miało miejsce w czasach NRD. „Stasi” (tak, to prawdopodobnie nie bez wiedzy KGB, która była specjalna jednostka, zajmuje) przygotowanie dokładnie te same jednostki w Niemczech Zachodnich i życia RFN od lat nie mógł ich znaleźć, wystawiać. Dopiero po upadku muru berlińskiego, kiedy to stał się dostępny archiwów Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego NRD, ale potem okazało się, że takie grupy wywrotowe i przygotowanie programu i infiltracji istniał.

Oznacza to, że nie jest to nowy wynalazek Putina, a nie jakiś rodzaj innowacji, to jest po prostu kontynuacją dawnych metod KGB. Można sobie nawet wyobrazić, że prezydent Rosji jako wielkiego fana KGB w szczególności i Związku Radzieckiego w ogóle robi to, jak mówią, przez bezwładności: to kiedy były takie grupy, aha! konieczne jest, aby kontynuować tradycji.

W odniesieniu do obecnych grup bojowych, to przynajmniej nie mamy żadnych informacji, że są w jakiś sposób zamieszany szczególności zgadzają się, że nie jest bardzo ładne, aby myśleć, że gdzieś zakopane lub już obsadzone wybuchowe i czeka na skrzydłach. A może poczekać?

– W 1971 roku uciekł do brytyjskiego generała Olega Lyalin, który służył w rozpoznawczych i sabotażu departamentu Głównego Dyrekcji Pierwszej KGB i był zaangażowany w takim programie. Ujawnił, jak to wszystko zostało zrobione w Wielkiej Brytanii, a rząd brytyjski wysłał ponad stu pracowników KGB i GRU.Dlaczego niemiecki rząd nic nie robi? Dla służb specjalnych, takich informacji, jeśli zostały przedstawione dokumenty …

– Cóż, przede wszystkim, to wszystko opracowane teraz nie jest niemiecka agencja wywiadowcza, i pokazał mi dokumenty nie są Niemcy. Mówimy o jednym z zachodnich służb wywiadowczych, że tak powiem. A tam, przy okazji, nie byli zadowoleni z faktu, że Niemcy długo ignorował tę informację. Tu muszę powiedzieć, że stworzenie takich zleceń Putina bojowników szkolenia, wprowadzenie rosyjskich agentów w Niemczech i tak dalej – to wszystko nie jest tak zaskakujące, jak naiwności i łatwowierności Zachodu dla mnie. Jesteśmy zbyt słaba pamięć historyczna. Zapomnieliśmy, jak to było w czasach zimnej wojny Związek Radziecki nie działał, jakie metody. Ale zimna wojna, wrócił, i konieczne jest zastosowanie do tego zagrożenia poważnie.

 

НЕМЕЦКИЙ ЖУРНАЛИСТ: БОЕВИКИ ПУТИНА ЖДУТ КОМАНДЫ ИЗ МОСКВЫ

Подпольные боевые ячейки, обученные обращению с оружием и взрывчаткой в России и ждущие в Германии своего часа, — в это трудно поверить. Но немецкий журналист Борис Райтшустер цитирует документы спецслужб…

В Германии вышла книга Бориса Райтшустера (Boris Reitschuster) «Тайная война Путина», которая уже в преддверии публикации наделала много шума. Немецкий журналист, много лет проработавший в Москве и специализирующийся на России, написал о том, что в Германии созданы подпольные спецподразделения Кремля — фактически диверсионные группы. Обозреватель DW Ефим Шуман решил выяснить детали.

DW: Борис, немецкие СМИ, цитируя вас, говорят о «тайной армии Путина». «Армия» — это в прямом или переносном смысле?

Борис Райтшустер: В прямом. Правда, мне не нравится слово «армия». Армия — это что-то большое, а тут речь идет все же не об армии, а об отряде, скажем так. По оценкам экспертов спецслужб, это в общей сложности от 250 до 300 человек, то есть гораздо меньше, чем армия. Но такое явление существует, его нельзя игнорировать.

Эти подразделения формируются на базе школ боевых искусств, в которых преподается так называемая «Система» — боевое искусство, применяемое российским спецназом. Такие школы в последнее время растут на Западе, как грибы после дождя. Хочу сразу оговориться: 99 процентов людей, которые ходят в эти школы и занимаются там единоборствами, никакого отношения к подпольным группировкам не имеют, и ни в коем случае нельзя подозревать всех, кто этим занимается, в том, что все они — скрытые российские спецназовцы. Но каких-то людей удалось завербовать. Их отправляют в Москву под прикрытием повышения квалификации, там они проходят уже более серьезное обучение по программе спецназа. Их учат не только приемам ближнего боя, например, но и обращению со взрывчаткой, с огнестрельным оружием, учат приемам диверсионной деятельности…

А потом они возвращаются в Германию, спокойно живут себе здесь, ожидая команды из Москвы. Некоторые из них даже работают в правоохранительных органах Германии, в силовых ведомствах, как принято говорить в России, в полиции, служат в бундесвере… Когда двух таких товарищей поймало одно из немецких земельных ведомств по борьбе с организованной преступностью, и их арестовывали, они заявили: «Мы — русские офицеры и требуем соответствующего обращения».

— Эти бойцы — российские граждане или немецкие?

— В основном, немецкие. Или у них два паспорта: немецкий и российский. Преимущественно — русскоговорящие, которых в Германии до четырех миллионов. Разумеется, огромное большинство выходцев из бывшего СССР, россиян, которые живут в Германии, — лояльные граждане. Это нужно снова и снова подчеркивать, чтобы ни у кого не возникло мысли, что они — пятая колонна Путина… Может быть, сам Путин и мечтает об этом, но ничего подобного нет. Подавляющее большинство — люди, понимающие, что такое демократические ценности, и принимающие их.

— Если называть вещи своими именами, то речь идет о 250-300 диверсантах, российских диверсантах, которые ждут своего часа. Я вас правильно понял?

— Да, именно так. Я сам когда сначала услышал об этом, когда увидел документы спецслужб, был несколько ошарашен и не очень-то поверил, пока не перепроверил по другим источникам. А когда серьезнее взялся за эту тему, то выяснил, что здесь нет ничего нового, что то же самое делалось во времена ГДР. «Штази» (уж, наверное, не без ведома КГБ, где было специальное подразделение, этим занимавшееся) готовило точно такие же отряды в Западной Германии, и десятилетиями западногерманские службы не могли их обнаружить, разоблачить. Только после падения Берлинской стены, когда стали доступны архивы гэдээровского министерства госбезопасности, только тогда выяснилось, что такие диверсионные группы и программа их подготовки и засылки существовали.

То есть это вовсе не новое изобретение Путина, не какая-то инновация, это просто продолжение старых методов КГБ. Можно даже представить, что российский президент как большой поклонник КГБ в частности и Советского Союза в общем делает это, что называется, по инерции: вот тогда были такие отряды, ага! надо продолжать традицию.

Что касается нынешних боевых групп, то хотя у нас нет никакой информации, что они в чем-то конкретном замешаны, согласитесь: не очень-то приятно думать, что где-то зарыта или даже уже подложена взрывчатка и ждет своего часа. А вдруг дождется?

— В 1971 году бежал к англичанам майор Олег Лялин, служивший в разведывательно-диверсионном отделе Первого главного управления КГБ и занимавшийся такой программой. Он раскрыл, как все это делалось в Великобритании, и британские власти выслали более ста сотрудников КГБ и ГРУ. Почему немецкие власти сейчас ничего не предпринимают? Ведь у спецслужб такая информация есть, если вам показали соответствующие документы…

— Ну, во-первых, все это разрабатывала сейчас не немецкая спецслужба, и документы показали мне не немцы. Речь идет об одной из западноевропейских спецслужб, скажем так. И там, кстати, были недовольны тем, что немцы долгое время пренебрегали этой информацией. Тут я должен сказать, что создание подобных путинских отрядов, обучение боевиков, внедрение российских агентов в Германии и так далее, — все это для меня не так удивительно, как наивность и легковерие Запада. У нас слишком слабая историческая память. Мы забыли, как это было во времена холодной войны, как действовал Советский Союз, какими методами. А ведь времена холодной войны возвращаются, и надо относится к такой опасности со всей серьезностью.

http://be1st-ua.info/?p=68852

 

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

29 odpowiedzi na „Niemieckie bojówki Putina czekają na rozkaz z Moskwy

 1. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 2. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 3. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 4. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 5. pielgrzym pisze:

  A co tam; teraz animacja z cyklu s-f.

  Polubienie

 6. pielgrzym pisze:

  Wysluchac mowiacego „niektorym” nie zaszkodzi, poza tym to tylko kwadrans z reszta.
  https://gloria.tv/video/JHi6AQZXMF2

  Polubienie

 7. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 8. pielgrzym pisze:

  Jestesmy w przededniu nowej rzeczywistosci. Tak czuje po prawym barku i lewej stopie i srodkowej polkooli (mozdzku, dookreslam coby bladzenia w polach semantycznych nie bylo:) Jak sie wam zyje w starej rzeczywistosci; pytam, bo nowa nadchodzi. Nowe nie „zawsze” jest gorsze i jak to w matematyce, wszakze takze i w lacinie istnieja wyjatki, ktore sa Pelnia Piekna Same w Sobie 🙂 „Kto czyta, …”.

  Polubienie

 9. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 10. pielgrzym pisze:

  Polubienie

 11. pielgrzym pisze:

  Tematycznie klasyka, znana o lat.

  Polubienie

 12. pielgrzym pisze:

  Jedynie dla tych, ktorym nooda sprzyja. Sarkazm oczywiscie, booo… rozwijac sie zawsze warto 🙂

  Polubienie

 13. Wizja pisze:

  ……”Moskwa dysponuje „piątą kolumną” w Warszawie?! Niemiecki ekspert ds. Rosji: „W Polsce mogą istnieć grupy dywersantów Putina!…………….
  …” Boris Reitschuster. Autor książki „Tajna wojna Putina” opisuje działanie w Niemczech tajnej armii dywersantów utrzymywanej przez Kreml. Przestrzega, że taka „piąta kolumna” Putina może istnieć również w Polsce!Boris Reitschuster.
  http://wpolityce.pl/polityka/289635-moskwa-dysponuje-piata-kolumna-w-warszawie-niemiecki-ekspert-ds-rosji-w-polsce-moga-istniec-grupy-dywersantow

  Polubienie

  • Wizja pisze:

   dr Targalski przewiduje :
   …… Pierwsza rosyjska prowokacja będzie 7 maja. (…) Uważam, że to rosyjska prowokacja, nie przywiązuję wagi do jej wykonawców. Oni są od wykonywania, a od myślenia strategicznego jest Łubianka ;
   …….To nie są podejrzenia, a sprawa oczywista, biorąc pod uwagę, że mamy otwartą granicę z Rosją. Uważam, że trzeba brać pod uwagę nie tylko rosyjskich dywersantów, ale w ogóle cały komplet rosyjski. Po czasach sowieckich zostały w Polsce tysiące ludzi związanych z Rosją rozmaitymi nićmi. To rosyjska agentura o bardzo różnorodnym składzie. ….cd
   http://niezalezna.pl/79388-pierwsza-rosyjska-prowokacja-bedzie-7-maja-tego-dnia-w-warszawie-przejdzie-blekitny-marsz

   Polubienie

 14. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 15. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 16. zenobiusz pisze:

  Polubienie

 17. zenobiusz pisze:

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.