Egzorcyzm nad Polską


zdjecie

Modlitwa przebłagania za grzechy każdego Polaka i każdej Polki oraz prośba do Trójcy Przenajświętszej, aby złamała moc szatana nad naszą Ojczyzną. Wypowiedziane na Jasnej Górze 15 października 2016 r. przez ks. Piotra Glasa, egzorcystę

 

Panie, nasz Boże i Ojcze, w Trójcy Jedyny Królu nieba i ziemi, którego ręką wszystkie królestwa i państwa na ziemi są złożone. Ty wszystkim rządzisz, Boże Zastępów, nad wszystkim czuwa Twoja Opatrzność i moc Twojej sprawiedliwości. Ty jesteś Stwórcą wszystkiego, co istnieje, Ty dałeś nam tchnienie życia, wszystko jest odkryte przed Twoim Majestatem i nic się nie ukryje. Ojcze Najlitościwszy, o Prawdo Wieczna, Miłości Prawdziwa, Umiłowana Wieczności. Dziś wszyscy zebrani tu, na Jasnej Górze, w tym świętym miejscu duchowej twierdzy Narodu Polskiego, gdzie od stuleci króluje nam Matka Twojego Syna Jezusa – Maryja, w miejscu, które jest niezdobytą twierdzą duchową pokoleń Polaków, oraz z wszystkimi, którzy duchowo jednoczą się na tej modlitwie z nami, padamy wszyscy na twarz, wraz z całym Kościołem Twojego Syna, jego arcypasterzami i pasterzami oraz wiernymi, i w skrusze naszych serc, wszyscy wyznajemy, powtórzmy:

Panie, zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie

Teraz, w tym Roku Miłosierdzia, wołamy do Ciebie, Ojcze na Niebie, zwróć ku nam oblicze Miłosierdzia Twego, Panie, nie odpychaj nas od siebie za odstąpienie od przykazań Twoich, znieważanie Twojej świętej woli oraz za zaniedbanie i zapomnienie o naszych obowiązkach względem Ciebie, naszej Ojczyzny oraz naszych braci i sióstr. Przebacz nam, Ojcze, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie, bo nasze serca przewrotne obróciły się przeciwko Tobie. Zmiłuj się nad nami i w łaskawości swojej zgładź nieprawość naszą. Niech pycha nad nami nie panuje. Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie – Bogu samemu, a teraz wołamy do tronu Twojego, abyś nas obmył z grzechów naszych. Wykroczyliśmy daleko, chodząc swoimi ścieżkami, błądząc pośród ciemności grzechu. Nasze rany cuchną i ropieją, znikąd nie ma ratunku. Do Ciebie wołamy, mój Boże: Ulecz nasze rany. Przez ręce Matki, którą nam dałeś, przynosimy nasze nędzne serca. Przez Jej usta wołamy do Ciebie: Zmiłuj się nad nami!

Niech grzech nad nami nie panuje. Nasze obłudne wargi Ciebie chwaliły, ale sercem byliśmy daleko. Spraw, abyśmy więcej nie obrażali Twojego Majestatu i zamieszkali w Twoim domu na wieki. Dzisiaj, w tych trudnych i niespokojnych czasach, kiedy tak wielu odrzuca Ciebie i Twoją Miłość, kiedy tak wielu z naszych braci i sióstr żyje daleko od Ciebie, według swoich własnych zasad, krocząc drogą tego świata, w dobie odejścia od nauczania Ewangelii i nauki Twojego Syna Jezusa Chrystusa, błagamy Cię, Ojcze, zwróć na nas Twoje Oblicze, pełne miłosierdzia. Przebacz grzechy i nieprawości popełnione przez wieki na tej polskiej ziemi. Boże, który jesteś Miłosierdziem i Sprawiedliwością. Dzisiaj pragniemy Cię przebłagać naszą modlitwą i pokutą, powstrzymać Twój słuszny gniew, abyś dokonał zmartwychwstania serc naszych i naszej Ojczyzny.

Ojcze na Niebie, nie pozwól nam zmarnować dziedzictwa wszystkich tych, którzy kiedykolwiek żyli na tej polskiej ziemi. Ich tu wszystkich wzywam, prosząc o potężne wstawiennictwo przed Twoim Tronem, abyś wszystkie nasze przewinienia i nieprawości puścił w niepamięć. A jeśli nie zasłużyliśmy na łaskę Twoją i litość, Panie i Ojcze Przedwieczny, wejrzyj na zasługi naszych przodków, którzy zawsze, jako Twoi wierni słudzy, całe chrześcijaństwo zasłaniali i bronili, wzywali Ciebie i wielbili. Z tego miejsca – Jasnej Góry, stolicy i tronu naszej Matki Maryi i Królowej Polski, prosimy Ją, Wielką i Zwycięską nad siłami zła i ciemności, o modlitwę i wstawiennictwo tu i teraz, kiedy błagamy majestat Boga o przebaczenia i uwolnienie nas od wszelkiego zła i władzy szatana w naszej Ojczyźnie.

Matko Miłosierdzia, nasza Królowo i Orędowniczko, nasza Matko najczulsza, stojąca przed Obliczem Stwórcy Niebieskiego! Ty módl się w nas, Ty wołaj, Ty błagaj, boś najczystsza i najukochańsza Córka Niebieska. Przez Ciebie niech się wznosi modlitwa nasza.

Zaprowadź nas Matko, w ramiona Miłosiernego Ojca

i nie pozwól nigdy nas z nich wyrwać. Z tego miejsca wzywamy i prosimy o modlitwy i wsparcie duchowe św. Michała Archanioła, Wodza Zastępów Niebieskich, Anioła Stróża Polski, św. Józefa, świętych patronów Polski, świętych: Wojciecha, Stanisława Biskupa, Andrzeja Bobolę, Stanisława Kostkę, wzywamy wszystkich świętych i błogosławionych Polaków, a w szczególności św. Kazimierza Królewicza, Stanisława Papczyńskiego, Maksymiliana Marię Kolbego, Faustynę Kowalską, Jana Pawła II i bł. Jerzego Popiełuszkę. Z tego miejsca prosimy też o modlitwę za dusze wszystkich zmarłych Polaków, naszych przodków, którzy już cieszą się oglądaniem Ciebie w Niebie.

Wielki syn tej ziemi, święty i prorok naszych czasów Jan Paweł II, powiedział: „Stoimy w obliczu największej w dziejach konfrontacji, przez jaką przeszła ludzkość. Nie sądzę, by ludzkość zdawała sobie z tego sprawę, nawet wspólnoty chrześcijańskie. Stajemy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią i anty-Ewangelią”. Miłosierny Boże i Ojcze! Twój Syn Jezus Chrystus płakał nad świętym miastem Jerozolimą, która nie rozpoznała znaków czasu, nie uwierzyła i nie nawróciła się. Tamci ludzie nie chcieli widzieć swojej niewiary i nieprawości swoich grzechów i błędów, zamknęli oczy na to, co burzyło ich spokój. Dlatego obrócone w gruzy zostało ich wielkie miasto. Dziś nic nie jest zakryte przed naszymi oczami.

Prawie 100 lat temu w Fatimie Maryja wskazała nam drogi ocalenia przez poświęcenie grzesznego świata Jej Niepokalanemu Sercu, przemienienie naszych serc oraz przebłagalną ofiarę i krew męczenników. Wiele lat później św. Jan Paweł II powiedział: „Zwycięstwo Syna Niewiasty nie dokona się bez ciężkiej walki, która ma wypełnić całe ludzkie dzieje”. Ojcze, Boże Wszechmogący, nadszedł już czas, aby raz na zawsze odwrócić się od grzechów naszych i naszych nieprawości, które ranią Twoje Ojcowskie Serce. Od szatana, księcia tego świata, ojca kłamstwa i iluzji, a zwrócenia się całym sercem do Ciebie. Pragniemy jak mieszkańcy Niniwy dzisiaj błagać Cię o przebaczenie naszych grzechów, win i nieprawości. Za św. Janem Pawłem II wołamy: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi!”. Niech Jego oczyszczający i uświęcający płomień zstąpi teraz na nas tu obecnych, na wszystkich Polaków mieszkających na tej ziemi i poza jej granicami.

Szczególnie prosimy i błagamy za nasze rodziny,

za tych wszystkich, którzy nie tylko nie żyją zgodnie z wiarą, ale całkowicie odwrócili się od Ciebie. Za tych, którzy mówią: „Chrystus – tak, Kościół – nie”, którzy mówią: „Bóg – tak, Chrystus – nie”. Na koniec bluźniąc, mówią: „Bóg jest martwy”, a nawet: „Bóg nigdy nie istniał”. Boże Ojcze, Ty mówisz poprzez Księgę Zachariasza, że kiedy wylejesz Ducha pobożności, to wszyscy będą płakać nad swoimi grzechami. Niech ten Duch, który w dzień Pięćdziesiątnicy wylał się na świat, dziś, teraz, wstrząśnie naszymi sumieniami. Płacz nad naszymi grzechami, przerażenie nad naszym postępowaniem. Duchu Święty, przyjdź i naucz nas prawdziwego żalu i pokuty.

Panie, Ty mówisz w Piśmie Świętym, że kapłani są specjalnie wybrani do tego, aby przepraszać za grzechy ludów. Dlatego prosimy Cię za biskupów, kapłanów, gdziekolwiek teraz modlą się wraz z nami i będą w imieniu całego Narodu Polskiego przepraszać za grzechy w uniżeniu przed Tobą, błagając o Twoje Miłosierdzie. Dlatego wszyscy stajemy przed Tobą, Boże Wszechmogący, który znasz nasze serca i sumienia, przed którym nic nie może być zakryte. W swojej świętej pokorze padamy na kolana i wraz z naszym Jedynym Pośrednikiem, naszym Panem a Twoim Synem Jezusem Chrystusem, który oddał swoje życie za nasze grzechy, błagamy Cię o przebaczenie i o miłosierdzie nad nami wszystkimi. Pokaż nad nami zmiłowanie miłosiernego Ojca. Daj nam ocalenie i zbawienie w Tobie, który więcej dajesz się przebłagać szczerym żalem pokutujących aniżeli się obrażać przestępstwami grzeszników.

Stojąc więc tu – przed Tobą na Jasnej Górze, odkupieni na krzyżu mocą Przenajświętszej Krwi naszego Zbawiciela, wsparci wstawiennictwem naszej Matki i Królowej, wszystkich świętych Twoich i błogosławionych, Anioła Stróża Polski, naszych świętych patronów i dusz naszych rodaków w niebie, błagamy Cię w pokorze, powtórzmy wszyscy:

Przebacz, o Panie, i okaż swoje miłosierdzie

– Winy królów naszych
– Winy magnatów naszych
– Winy szlachty naszej
– Winy rządzących krajem
– Winy kierujących ludem
– Winy arcypasterzy naszych
– Winy pasterzy naszych
– Winy ludu naszego popełnione w czasie wojen i konfliktów
– Winy ojców i matek naszych
– Winy braci i sióstr naszych
– Winy i zbrodnie okresu komunizmu
– Winy całego Narodu Polskiego.

Dzisiaj stajemy wobec Boga i Ojca naszego, w duchu wiary i prawdy o sobie. Jesteśmy świadomi, jak bardzo Bóg był i jest obrażany przez nas wszystkich na tej polskiej ziemi i na całym świecie. Polska to nie tylko ziemia i dobra doczesne, ale przede wszystkim ludzie i przestrzeń duchowa, w której odbywa się potężna bitwa między siłami dobra i zła.

Zmieniają się czasy, płyną wieki, wymieniają pokolenia, lecz walka duchowa nasila się. Walka o każdą duszę i o to nasze dziedzictwo, któremu na imię Polska, kiedyś – przedmurze chrześcijaństwa. Bóg w swojej niezmierzonej miłości i miłosierdziu daje nam dzisiaj tę wielką łaskę tej wspólnej modlitwy tu, w duchowym sercu chrześcijaństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Przebłagania Go i przeproszenia za niegodziwości i grzechy popełnione kiedyś na tej ziemi, zerwania wszelkich więzów z mocami zła i ciemności, aby w Polsce nastało Jego Królestwo, aby mógł rozlać swoje łaski na każdego z nas. „Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska”, mówi Pismo. Bóg wybacza nam nasze grzechy i wielu z nas otrzymuje tę łaskę, ale jakżeż niewielu z serca przeprasza Go, prawdziwie żałuje za popełnione czyny, czyni zadośćuczynienie i pokutuje.

Stając więc w duchu i prawdzie przed Panem i Bogiem naszym, świadomi naszych grzechów i nieprawości, naszych narodowych wad, zła i okrucieństw, które dokonywały się i dokonują na polskiej ziemi, z żalem i bólem, ale również z mocną wiarą i nadzieją wznosimy nasz narodowy akt ekspiacji, przebłagania i przeproszenia za wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli i żyją na polskiej ziemi, za wszystkich naszych rodaków stanów świeckich i duchownych.

Wołaj, Polsko, o zmiłowanie się nad grzechem twoim!

Sprzeniewierzyłaś się temu, coś ślubowała. Wołaj przez Niepokalane Serce Matki Miłosierdzia. Włóż wór pokutny i posyp głowę popiołem, abyś oczyściła się z wszelkiej winy. W Imię Jezusa Chrystusa wybacz nam, Boże. Przez Matkę Bożą Miłosierdzia. Za każdym wezwaniem będziemy powtarzać:

Błagamy, Ojcze, wybacz nam

– Za odrzucenie Ciebie jako Jedynego Boga i Stwórcę świata i ludzi
– Za niewierność przyrzeczeniom chrztu św. i Ślubom Jasnogórskim
– Za grzechy świętokradztwa, a szczególnie przyjmowania Komunii św. w stanie grzechu śmiertelnego
– Za brak czasu dla Ciebie i spychanie wiary na margines życia
– Za grzech niewiary, poddawania się rozpaczy i zwątpieniu
– Za grzechy zbrodni, morderstwa i nienawiści międzyludzkiej
– Za zbrodnie nienarodzonych dzieci
– Za grzech niewinnie przelanej krwi
– Za grzechy samobójstwa oraz próby popełnienia ich
– Za grzechy i zbrodnie komunizmu, wszelkiej akceptacji i współpracy z tym systemem skierowanym głównie do obalenia wiary w Boga i Jego Królestwa na ziemi
– Za grzechy okrucieństwa i prześladowań politycznych
– Za grzechy odrzucenia wobec przykazań Boga i nauki Kościoła
– Za grzechy kolaboracji i zdrady Narodu
– Za grzechy braku miłości do Ojczyzny i występowania przeciw własnej wspólnocie narodowej
– Za grzechy nienawiści do innych narodów
– Za grzechy zemsty, pomsty i odwetu
– Za grzechy zmarnowania wielu łask Twoich i błogosławieństw, sił i środków do działania, niezdrowej rywalizacji zamiast współpracy
– Za grzechy podziałów, waśni, kłótni i niezgody
– Za grzechy rodzące zazdrość, chciwość i zachłanność materialną, prywatę, skąpstwo, oczernianie i dążenie do celów kosztem innych ludzi
– Za złe decyzje i błędy tych, którzy byli u władzy, a przez to cierpiały pokolenia Polaków
– Za grzech bluźnierstwa, braku szacunku i wyszydzania Boga, tego, co święte, ludzi wierzących i nauczania Kościoła
– Za grzech obojętności, nieprzeciwstawiania się złu
– Za grzechy wielu Polaków, którzy przyznają się do wiary w Boga i Kościół, nie praktykując jej w swoim życiu
– Za grzechy zgorszenia innych naszym słowem i postępowaniem
– Za grzechy popełnione w naszych rodzinach, rozwody i porzucenia współmałżonków i dzieci, przemocy, wykorzystywania, odrzucenia, zdrad małżeńskich i krzywd w rodzinach
– Za grzechy egoizmu, obojętności wobec drugiego człowieka, stawiania siebie na miejscu Boga
– Za grzechy nieprzebaczenia w rodzinach i relacjach międzyludzkich
– Za grzech braku jedności i prawdziwej tolerancji, miłości między ludźmi
– Za wszelkie grzechy nieczystości cielesnej, pornografii, grzechy seksualne przeciwko naturze, seksualnego wykorzystywania dzieci, gwałtów, nieczystości przedmałżeńskiej, rozpusty, nierządu, niedotrzymywania przyrzeczeń danych Bogu, za grzechy sprzeniewierzenia się ślubom zakonnym i stanowi kapłańskiemu
– Za grzechy zgorszenia osób konsekrowanych Bogu
– Za bluźnierstwa przeciw Matce Bożej, Jej Niepokalanemu Poczęciu, Dziewictwu i Bożemu Rodzicielstwu
– Za grzech naszej codziennej mowy zawierającej coraz więcej wulgaryzmów i przekleństw
– Za grzechy kradzieży, przywłaszczania, oszukiwania i kłamstwa
– Za grzechy oszustwa dla zysku i przekupstwa
– Za grzechy oszczerstwa, obmowy i obłudy na wielu płaszczyznach naszego życia
– Za grzechy przynależności do organizacji antychrześcijańskich, masońskich, oraz służby ludziom i instytucjom prywatnym i państwowym, które otwarcie kłamią i niszczą zasady życia moralnego i społecznego opartego na Bogu, szkodząc naszej narodowej tradycji i polskiej racji stanu
– Za grzechy lenistwa, wygodnictwa, konformizmu, zaniedbania, za to, że sami ustalamy, co jest dobre, a co złe
– Za grzechy przeciwko I przykazaniu, a w szczególności wszelkiego rodzaju okultyzmu, czarów, magii, zafascynowania się złem, przekleństw, wróżbiarstwa oraz zawierania wszelkich paktów z szatanem
– I że nie uczyniliśmy wszystkiego, co leży w naszej mocy, aby Polska był rzeczywistym Królestwem Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi, poddanym całkowicie pod Ich panowanie w życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Ojcze Miłosierdzia, przez wieki i pokolenia zapraszaliśmy zło i jego ciemne moce do naszych domów, wsi i miast, do naszych rodzin, naszych serc, do naszego codziennego życia poprzez nasze zuchwalstwo i liczne grzechy, wolne wybory, zła i przemocy. Teraz, jak i przez wieki, poprzez naszą pychę stawialiśmy i stawiamy siebie wyżej od Ciebie, uwielbiając siebie i swoje zdolności, nasze przywary, nasze ciało, oddając cześć stworzeniu zamiast ich Stwórcy. Za Twoją odwieczną Miłość odpłacamy Ci naszymi grzechami i zaniedbaniami, i niewdzięcznością. Dziś żałujemy z całego serca za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania, którymi obrażaliśmy Ciebie – naszego Stworzyciela i Odkupiciela. Żałujemy, że znieważyliśmy Ciebie – Dobro Najwyższe i najgodniejsze miłości.

Z krzyżem w dłoni

Trzymajmy teraz nasze krzyże w górze i powtarzajcie za mną:

Żałujemy, że zmarnowaliśmy zasługi męki naszego Zbawiciela i zdeptaliśmy Jego Krew za nas przelaną. Żałujemy, że obraziliśmy sprawiedliwość Twoją, Panie, i zasługujemy na słuszną karę. Ojcze, zgrzeszyliśmy przeciw Tobie i przeciw Niebu.

Nie jesteśmy godni nazywać się Twoimi dziećmi. Brzydzimy się wszystkimi naszymi grzechami, nieprawościami i odwracamy się od nich, prosząc Ciebie o wybaczenie. Pragniemy teraz jako Naród wybaczyć. W Imię Jezusa Chrystusa przebaczamy zaborcom naszych ziem, przebaczamy zbrodnie hitlerowskie, stalinowskie, zbrodnie katyńską i wołyńską. Z serca im błogosławimy i oddajemy te narody Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Ojcze, dzisiaj stajemy przed Tobą i wraz z Maryją, Pogromczynią mocy piekielnych, naszą Królową i Orędowniczką, pragniemy jako Naród, w Imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa, zerwać raz na zawsze pęta zła okalającego każdego z nas, nasze rodziny i cały nasz kraj, i stanowczo powiedzieć szatanowi i jego sługom – nie.

Boże Ojcze i Panie wszechświata, w naszych rękach trzymamy krzyże, symbol Twojej miłości i miłosierdzia do każdego z nas. Twój Syn, umierając na nim, zwyciężył szatana raz na zawsze, ale zło nie do końca zostało pokonane. Szatan wie, że niewiele czasu mu zostało, ale my, wierni Tobie, ufamy w Twoją nieskończoną miłość i miłosierdzie. Już teraz pragniemy zerwać wszystkie więzy z nim i z tymi, którzy mu służą. Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, błagamy Cię, prosimy za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Michała Archanioła, wszystkich aniołów i świętych, o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, agonii na krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas męki i przez całe życie naszego Pana i Zbawcy.

Prosimy Cię, Jezu Chryste, wyślij swoich aniołów, aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych, aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo, aby łaska Boża mogła się rozlać do każdego ludzkiego serca, aby nasz Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju.

Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco: poślij swoich aniołów, aby strąciły do czeluści piekielnych wszystkie złe duchy, które mają być strącone. A Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, dokonaj tego dzieła, aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć. Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie, aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych. Użyj całej swojej mocy, aby pokonać Lucyfera i jego aniołów, którzy się sprzeciwili woli Boga i teraz chcą zniszczyć nasze dusze. Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę.

Jezu Chryste, Synu Ojca Przedwiecznego, nasz Panie i Boże, który przez ofiarę krzyża zwyciężyłeś szatana, prosimy Cię o wyzwolenie od wszelkiej demonicznej obecności złego ducha naszej Ojczyzny, Polski, całej jej przestrzeni materialnej i duchowej. Prosimy Cię o to w Imię Twoje, błagamy Cię o to przez Twoje Święte Rany, przez Moc Twojej Przenajświętszej Krwi i przez Twój Krzyż. Prosimy Cię przez wstawiennictwo Maryi – Matki Twojej Niepokalanej i Bolesnej. Niech Krew i Woda, która wytrysnęła na krzyżu z Twojego boku, spłyną na każdego z nas tu obecnych, na nasz cały kraj, aby nas obmyć, uwolnić, uzdrowić i uświęcić.

Ojcze Przedwieczny, błagamy Cię, wyciągnij teraz swoją wszechpotężną dłoń nad naszym krajem i nad każdym z nas i przepędź moc szatana, zerwij nad naszym krajem wszelkie więzy zła i przekleństwa, zniszcz wszystkie demony, ich dzieła i plany.

W Imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego Przenajświętszej Krwi, przejmuję władzę i rozkazuję demonom i ich duchowym towarzyszom, pogańskich kultów, nienawiści, zdrady, kolaboracji, morderstwa, śmierci, zawiści, zazdrości, zemsty, pomsty, odwetu, męczarni, tortur, odrzucenia Boga, niewiary, braku zaufania, zwątpienia, kłótni, zarozumialstwa, gniewu, złości, buntu, pychy, kłamstwa, świętokradztwa, lekceważenia, lenistwa, liberalizmu, masonerii, fałszywej ambicji, rozpaczy, aborcji, eutanazji, pornografii, nieczystości, rozwiązłości seksualnej, perwersji seksualnej przeciw naturze, aktów homoseksualnych, pedofilii, gwałtu, samobójstwa, przemocy, podejrzenia, niechęci, obłudy, lęku, strachu, zgorszenia, porzucenia, odrzucenia, przekleństw nieczystości słownej, letniości, ospałości, apatii, obmowy, oszczerstw, podejrzliwości, osądów, fałszywych opinii, chciwości, zaborczości, mafii, przemocy, komunizmu, nazizmu, wojny, wygodnictwa, smutku, rozpaczy, zgorzkniałości, depresji, zniechęcenia, kradzieży, korupcji, złodziejstwa, niedbałości, nałogów: alkoholizmu, narkomanii, pornografii, nieczystości seksualnej, środków elektronicznych, chorób fizycznych i psychicznych, nietolerancji, okultyzmu, magii i czarów, zabobonów, bioenergoterapii, satanizmu, przekleństw w rodzinie – międzypokoleniowych, międzyrodzinnych, w naszych rodzinach, rodziców, członków rodziny, gospodarstw, fałszywych religii i mistycyzmu, wszelkich innych mocy ciemności i zła.

Niech wszystkie moce ciemności powstrzymujące poruszenie się Bożej łaski w naszym Narodzie będą związane i wyklęte w Imię Jezusa Chrystusa. Rozkazuję wszystkim duchowym siłom zła w naszym kraju, aby zostały zawiązane i upokorzone w Imię Jezusa. Niech wszystkie demoniczne instytucje w naszym kraju będą wykorzenione i wrzucone w ogień w Imię Jezusa. Rozkazuję każdemu duchowi działającemu przeciw Chrystusowi w naszym Narodzie, aby na zawsze był sfrustrowany w Imię Jezusa. Rozkazuję, niech kamienie ognia spadną na wszystkie satanistyczne poczynania i jego dzieła nad naszym Narodem. Niech wszystkie oczekiwania, pragnienia i plany wroga na naszej ziemi będą całkowicie zniweczone i zniszczone w Imię Jezusa.

Rozkazuję wszelkim przekleństwom i klątwom rzucanym na nasz Naród, niech będą zawiązane i całkowicie zniszczone w Imię Jezusa. Przez Krew Jezusa niech duchy bezbożnictwa, bałwochwalstwa, wad i błędów tego Narodu będą podeptane, powstrzymane i zamilkną, w Imię Jezusa. Przecinam i niszczę każde szatańskie przymierze, pakt i poświęcenie nad tą ziemią w Imię Jezusa. Niech wszystkie sprzeniewierzające się demoniczne moce i władze w Polsce będą upokorzone w Imię Jezusa. Zamykam wszystkie drzwi i furtki satanistyczne każdego miasta i wioski w tym kraju w Imię Jezusa. Zawiązuję wszelkie negatywne siły działające w życiu wszystkich, którzy są odpowiedzialni za nasz kraj. Niech każdy duch sprzeciwiający się Ewangelii będzie unicestwiony w Imię Jezusa. Niech wszystkie formy bezbożnictwa będą zniszczone przez Boży Ogień w Imię Jezusa. Niech każdy satanistyczny ołtarz w naszym kraju będzie zniszczony w Imię Jezusa. Uciszam każdego fałszywego proroka i nauczyciela, satanistycznego kapłana i wszelkiego rodzaju uzdrowicieli działających jego mocą, czynię to w Imię Jezusa.

Zabraniam im wszelkich wpływów i oddziaływania na sprawy naszego Narodu i ludzi w Imię Jezusa. Rozkazuję, aby zstąpił Boży Ogień na wszystkie bożki, ofiary, rytuały i świątynie satanistyczne w tym kraju w Imię Jezusa. Łamię wszelkie świadome i nieświadome porozumienia uczynione pomiędzy ludźmi tego Narodu i szatanem w Imię Jezusa. Paraliżuję wszelkie demony bezprawia, niemoralności i uzależnienia, szczególnie alkoholizmu, narkomanii, seksoholizmu w naszym kraju w Imię Jezusa. Rozkazuję wszelkim groźbom kierowanym przeciwko politycznej, ekonomicznej i narodowej stabilności na tej ziemi, aby były unicestwione w Imię Jezusa Chrystusa. Powstrzymuję każdy diaboliczny zewnętrzny wpływ na nasz kraj w Imię Jezusa. Łamię każde przymierze zawarte zawarte pomiędzy demonicznymi zewnętrznymi wpływami i tymi, którzy są odpowiedzialni za nasz Naród. Niech każde satanistyczne porozumienie i przymierze zawarte przez kogokolwiek i kiedykolwiek w imię naszego Narodu będzie raz na zawsze anulowane w Imię Jezusa Chrystusa.

Wszystkie powyżej wymienione złe duchy, demony i wszelkie, które im towarzyszą, w Imię Jezusa Chrystusa, mocą Jego Przenajświętszej Krwi, władzą kapłaństwa udzieloną przez Chrystusa i Jego Kościół, zawiązuję oddzielnie i indywidualnie i łamię wszelkie pieczęcie. Jesteście wszystkie związane i pieczęcie są złamane w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Jesteście wszystkie zawiązane i pieczęcie są złamane w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Jesteście wszystkie zawiązane i pieczęcie są złamane w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

W Imię Jezusa bądźcie przeklęte. W Imię Jezusa bądźcie przeklęte. W Imię Jezusa bądźcie przeklęte.

W Imię Jezusa, uschnijcie, rozkazuję Wam, wyjdźcie z tego Narodu i ze wszystkich, którzy go zamieszkują.

W Imię Jezusa wyrzucam was. W Imię Jezusa wyrzucam was. W Imię Jezusa wyrzucam was.

Mieczem św. Michała Quis ut Deus. Quis ut Deus. Quis ut Deus. Mieczem Maryi quocunque dixerit Vobis facite. Quoqunque dixerit Vobis facite. Quocunque dixerit Vobis facite. Mieczem Krzyża naszego Pana. Vade satana. Vade satana. Vade satana.

W Imię Jezusa Chrystusa rozkazuję Wam, oddalcie się od naszej Ojczyzny, która ma być Królestwem Chrystusa naszego Pana i Jego Matki Maryi naszej Królowej. W Imię Jezusa Chrystusa niech się tak stanie.

Amen, amen, amen.

Niech sprawiedliwość króluje w naszej Ojczyźnie, w Imię Jezusa Chrystusa naszego Pana, Króla i Zbawiciela. Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus. Maryjo, Królowo Polski, my, tu zebrani, błagamy i prosimy Ciebie: otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki i umieść każdego z nas w swoim Niepokalanym Sercu. Ta ziemia i Twój lud wolny od wszelkich grzechów i mocy ciemności przez Twoje Niepokalane Serce jest silny i gotowy bronić zawsze Królestwa Twojego Syna.

Matko Boża Miłosierdzia, Pani nasza i Orędowniczko, składamy Bogu, przez Twoje Niepokalane Serce, nasze wołanie o zmiłowanie się nad nami. Niech Twoje przeczyste usta wypowiedzą te słowa w imieniu naszego Narodu. Niech runą mury cywilizacji śmierci otaczające Polskę i niech nastanie w niej Królestwo Boga przez Niepokalane Serce Maryi, naszej Przenajświętszej Matki i Królowej.

Amen.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Nawrócenie. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Egzorcyzm nad Polską

  1. michael2016 pisze:

    Mocne. Efekty będą widoczne wkrótce. 🙂

    Polubienie

  2. Anonim pisze:

    Bogu Ojcu czesc chwala i uwielbienie wraz z Duchem Sw. i naszym Krolem jego Synem, Jezusem Chrystusem i nasza Krolowa Maryja dziekuje za Laske Aktu Pokuty- uczestniczylam.Dziekuje calemu Niebu za Kaplana Ks. Piotra Glasa. Blogoslaw Mu Ojcze i umacniaj nasz narod aby wypelnil Twoja Wole. Chwala Panu. Aneri 22 Listopad 2016.

    Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.