DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Z DNIA 30 LISTOPADA 1939 R. O NIEWAŻNOSCI AKTÓW PRAWNYCH WŁADZ OKUPACYJNYCH
Click to access LMP19392850004.pdf

Nr. 285-288 Angers, sobota
••
23 gn1dnia 1939 r. ROK xxn.
MONIT·
, SKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZl’POSPOLITEJ POLSKIEJ

DEKRET
PREZYDENT A RZECZYPOSPOLITEJ
Z DNIA 30 LISTOPADA 1939 R.
O NIEWAtNOSCI AKTóW PRAWNYCH
WŁADZ OKUPACYJNYCH
( Przedrt.f.k z ”Dziennika U staw Rzeczypo.’łpolitej
Polskief’ Nr. 10! poz.. 1006)
Na podstawie art. 79 ust. (2) Ustawy Konstytucyjnej
stanowię co następuje:
Art. l.
Wszelkie akty prawne tarzą.dzenia władz,
Cena numeru l fr. fr.
l
okupujących terytorium Państwa Polskiego, je- żE-li wykraczają poza granice tyme=asowej admi ·
1nistracji okupowanym terytoriurnt są, zgodnic1 z postanowieniami :ry-ej Konwencji Haskiej z
1907 roku o ,prawach i zwyczajach wojny lądowej,
nieważn€· i niebyłe.
Art. 2.
1 Wszelkie akty prawne ‚i zarząd~cnia władz.
·okupujących terytorium Państwa Polskiego, do- ! tyczące przt·noszenia, obcią.żenin, ścieśnienia lub
iOgraniczenia pod jakąkolwi€’k inną nazwą prawa
lw:aasności: Skarbu Państwa, zwią~ków komunalnych,
przedsiębiorstw państwowych i ltomunalnych,
instytucyj publicznych oraz osób fizycznych
i prawnych na rzecz obcych państw, obcych oby·
‚.Vnteli lub obcych osób prawnych oraz osiedlanic
w nieruchomościach obywateli obcych państw
pod jakimkolwiek tytułem prawnym. są nieważ-
ne i ni~byłe. ·
Nieważne i niebyłe są równie7 akty prawne i
zarządzenia władz, okupujących terytorium Pań­
stwa PolMtiego, wymi-enione w ust. 1, gdy wyni ·
k~ją one ze stosówania ekstenninacyjnej polityki narodowościowej.
l Art. 3.
1 o Niewn?.nc i nicbył.e są wsu:·lkie akty prawnf”
l władz, okupujących terytorium Państwa Polskiego,
dotyczące wprwNadzenia sekwestru, zarządu
przymusowego, lub wprowadz~nia pod inną naz- wą zmi~.ny w sposobie ~a.rządzenia. i uiytk-owania
mieniem osób fizycznych i pra\vnych prawa polskiego,
jak również wszellde akty prawne tych- Ż\1 władz, dotyczące zmiany w składzie władz
‚l :;półek i personelu zarządzającego intere~ami
osób fizycznych i pr:~wnych.
Jeżeli akty te zdziałane ~ostały na ni~przymuszony
wniosek obywateli polskich i w ich intcrf’-
sie, to nadanie takim aktom mocy prawn?.j nas- tą.pi w trybie uznania ich przez władze polskie.
Art. 4..
Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne i
j zar2ądzenia dokonane przez władz~. okupujące
1 terytorium · Państwa Polskicgo, w stosunku do
l
‚ uprawnień i mienia obywatcli polskich i polskich
1 osób prawnych, znajdującego się pG~a granicami
obszaru Polski
Art. 5.
Nieważne· i niebyłe są wszelkie tytuły prawne,
nabyte przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną do jakiegokolwiek mienia lub” jakichkolwiek
praw na zasadzie zarządzeń i aktów prawnych
władz okupacyjnych, uznanych prz~ dekret
niniejszy za. niewame. Również nieważne i nie- byłe są wszelkie tytuły prawne, nabyte przez jn·
kąkolwiek osobę fizyczną. lub prawną do jakiegokolwiek
mienia lub jakichkolwiek praw w drodze
umów lub ~eż wykorzystania przepisów przymusowych,
o ile dotyczą pr~edmiotów i praw.
wskazanych w artykułach poprzednich.
Art. 6.
Akty ~ykłego, ustanowion€:go przez władze okupacyjne,
zarządu cudzym mieniem w czasie wojny
w granicach koniecmej potrzeby i normalnej
eksploatacji, prowadzonej na zasadach uc:.;ciwoś­
ci i dobrej wiary, wymagać będą uznania przez
władze polsltie po zbadaniu sposobu wyltonywnnia
zarządu cudzym mieniem.
Art. 7.
Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne, ździałane przez obywateli polskich pod przymusem
bezpośrednim lub pośrednim władz o kupacyjnych.
Akty te mogą być zgłaszane do rejestracji
władzoin polskim z umotywowanym zastrze- żeniem osób poszkodowanych, Każda osoba poszkodowana
ma prawo wnieść do sądu sltargę o
2 MONITOR POLSKI – Dnia : 23 grudnia 1939 roku. Nr. 285-288
—–·——– -·–·-·· –·–·- — – ·— – ·
uznanie tych aktów za nie-ważne.
Art. 8.
Obywatel polski, który dobrowolnie będzie pomagał
władzom okupacyjnym do wykonywania
aktów, wskazanych w artykule l – 5, podle~e
karze do 10 lat więzienia oraz grzyw.ttie lub konfiskacie
całe·go mienia.
Art. 9.
Przepisy niniejszego dekretu stosują się do
już \Vydanych aktów prawnych i zarządzeń władz
okupacyjnych, jak również do wszelkich, spz~ecznych
z postanowieniami niniejszego dekretu,
aktów prawnych i zarządzeń tychże władz, które zostaną wydane po wejściu w życie nini~jszego
dekretu.
Art. 10.
Dekre·t niniejszy obowiązuje z dniem ogłosze- . n ta.
Art. 11.
Wykonanie dekretu powierza się Prezesowi Rady
Ministrów i właściwym Ministrom.
Prezydent Rzeczypospolitej
(-) WZadyslaw Raczkiewicz
Prezes Rady Ministrów
(-) Sikorski
-o O oWydawca:
Polska Agencja Telegraficzn.a

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ Z DNIA 30 LISTOPADA 1939 R. O NIEWAŻNOSCI AKTÓW PRAWNYCH WŁADZ OKUPACYJNYCH

  1. zenobiusz pisze:

    Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.