Prowokacja na Ekspedycie NE i nie tylko.

Czyżby kolejne rozczarowanie.???

Posted by zenobiusz w dniu 1 Lipiec 2013

Ks. Stanisław Małkowski Są trzy sposoby ocalenia Polski i zemsty na jej katach

ksMalkowskiDoświadczenie ludobójstwa wobec Polaków ze strony Niemców, Rosjan i Ukraińców, w drugim przypadku przy współudziale wielu Żydów, jest zadaniem: jak to zrozumieć i jak z tym żyć, nie poddając się wyrokowi śmierci, który w zmienionej formie trwa

Wszechmogący Bóg umie wyprowadzić dobro ze zła. W tym dziele zwycięstwa dobra jesteśmy wezwani przez Boga do udziału w duchu słów św. Pawła i bł. ks. Jerzego – „nie daj się złu zwyciężyć, ale zło dobrem zwyciężaj”. Przy tym wyprowadzenie dobra ze zła jest czymś więcej niż prostą odpowiedzią dobrem na zło. Doświadczamy zła, które częstokroć przekracza nasze rozumienie i wyobraźnię. Celem postępowania złych jest niszczenie dobra i dobrych oraz odbieranie ducha i nadziei pozostałym niedobitkom.


Zło krzywd i prześladowań, które dotknęły i wciąż dotykają naszą ojczyznę, przybrały i przybierają postać skazywania Polski na śmierć. XX-wieczne doświadczenie ludobójstwa wobec Polaków ze strony Niemców, Rosjan i Ukraińców, w drugim przypadku przy współudziale wielu Żydów, jest zadaniem: jak to zrozumieć i jak z tym żyć, nie poddając się wyrokowi śmierci, który w zmienionej formie trwa.


Prawda, pamięć, modlitwa i nadzieja prowadzą ku stopniowemu odkrywaniu możliwości ocalenia przez Krzyż nie tylko siebie, ale i innych, nie wyłączając katów.
Ofiara wobec kata ma prawo do prawdy, do zemsty, ale i obowiązek przebaczenia jako daru, który może być przyjęty albo odrzucony. Na razie trudno mówić o skuteczności (mimo gotowości) przebaczenia wobec zakłamania kata, który z siebie robi ofiarę zamieniając role.Pozostaje więc prawda i zemsta.

W jaki sposób słaby może zemścić się na silniejszych od siebie? Po prostu słaby ma sprzymierzyć się z większą mocą. Tą mocą jest wszechmoc Boga dana wtedy, gdy w Boga wierzymy i okazujemy Mu posłuszeństwo. Modlitwa i czyn idą wtedy razem.


Są trzy sposoby ocalenia Polski i zemsty na jej katach: Krucjata Różańcowa, poddanie się społecznemu panowaniu Jezusa Chrystusa Króla państw i narodów oraz ofiarowanie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża w łączności z biskupami Kościoła Powszechnego.

Ofiarowanie świata (Pius XII) i narodów (bł. Jan Paweł II) okazuje się niewystarczające. Bóg ceni dobrowolność zanim pojawi się przymus uwarunkowań, konsekwencji i sądu. Grzechem jest nie tylko czynienie zła, popieranie go na wiele sposobów ale również bierne, lękliwe i małoduszne zaniechanie dobra. Cynizm i bezczelność złych często łączy się z tchórzostwem i obojętnością dobrych.

Czytamy w księdze Rodzaju, iż po Bożym wezwaniu „wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i idź do kraju, który ci wskażę”, Abram (wraz z kuzynem Lotem) zdążają w stronę ziemi Kanaan. Gdy powstał spór wśród pasterzy obu krewnych, rozdzielili się – Lot wybrał ziemię urodzajną i kwitnącą jak ogród niedaleko Sodomy. Wiemy, co się stało niebawem – Sodoma i Gomora uległy zagładzie wskutek grzechów ich mieszkańców a w miejscu zamożnych miast i pięknej okolicy powstało z czasem Morze Martwe. Zabrakło sprawiedliwych, uratował się tylko Lot z rodziną.

Spotykam się z opinią (wyrażaną nieraz w tygodniku „Najwyższy Czas”), że PiS od PO odróżniają tylko kwestie obyczajowe – tu i tam mamy socjalizm, albo chrześcijański i patriotyczny, albo libertyński. Otóż tzw. sprawy obyczajowe odnoszą się do podstaw naszego ludzkiego, rodzinnego, społecznego, narodowego, państwowego i kościelnego bytu.

PO jest formacją bezbożną, obłudną i odczłowieczoną. Góra jest ze szczętem zepsuta, a niżej są „pożyteczni idioci”, karierowicze i lemingi. Ryba psuje się od głowy. Proces psucia się polskiej ryby prędko postępuje. Zahamowanie tego procesu i odrzucenie zepsucia jest warunkiem naszego ocalenia, jeśli chcemy uniknąć losu Sodomy i Gomory. Na razie sodomici się bawią, ale wiemy, co będzie później.

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej”, czytamy w Liście do Galatów (5,1). Samowola sodomitów doprowadziła do ich zniszczenia, natomiast wolność w prawdzie ocala. Prof. Roberto de Mattei mówi o przebudzeniu Europy, o wiośnie łacińskiej, na co wskazują Marsz dla Życia we Włoszech oraz manifestacje w obronie małżeństwa i rodziny we Francji (zob. „Nasz Dziennik” z dn. 25.06.br. str. 13).

W obu przypadkach zło wywołało reakcję dobra, rewolucja nihilizmu – kontrrewolucję prawdy. Podobnie jest w Polsce. Obłędne działania władz wzbudzają narodowy sprzeciw w obronie życia, TV Trwam i całej zagrożonej ojczyzny. Trwać w wolności to być wiernym życiu i prawdzie. 

Warszawska Gazeta 28 czerwca – 4 lipca 2013 r.

http://dakowski.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=9769&Itemid=46

Źródło: sigma

EmailFacebookTwitterGoogle+LinkedIn
 

O autorze: DelfInn

Delfin śpi, unosząc się w wodzie na głębokości około 50 cm, z jednym okiem otwartym. Oddycha wynurzając się co 30 sek. na powierzchnię, nie budząc się. Delfiny często polują ławicami. Czasami nawet polują z rekinami. Żywią się rybami, kalmarami i skorupiakami. Ich głównym naturalnym wrogiem jest orka.

4 Comments

 1. zenobiusz
  1 lipca 2013 godz. 10:23

  Nijak nie mogę znaleźć tego tekstu ,za wskazanymi źródłami,może ktoś będzie w stanie wskazać linka.?
  Nie ma numeru na który powołują się różne strony a w dniu 1 lipca Ks.Małkowski pisze jak niżej.
  ———————————————————————–
  1 lipca 2013, 10:16

  Ks. Sta­ni­sław Mał­kow­ski
  pią­tek, 28 czerw­ca 2013 09:45
  Do­le­gli­wo­ści (i to licz­ne) do­pa­dły Pol­skę; róż­ni sa­mo­zwań­czy le­ka­rze i zna­cho­rzy we­wnętrz­ni i za­gra­nicz­ni ra­czej szko­dzą, niż po­ma­ga­ją. Dla­te­go pil­nie trze­ba od­wo­łać się do tych le­ka­rzy, któ­rzy pra­gną na­sze­go do­bra, zdro­wia i ży­cia; zdro­we si­ły we­wnętrz­ne na­le­ży pod­dać mo­cy z wy­so­ka, pro­sząc o uzdro­wie­nie te­go, co cho­re. Je­zus Chry­stus Król ocze­ku­je po­słu­szeń­stwa i pod­da­nia się Je­go te­ra­pii. Sku­tek jest gwa­ran­to­wa­ny, ale speł­nie­nie wa­run­ków – ko­niecz­ne.

  Do­pa­dły mnie do­le­gli­wo­ści, z któ­ry­mi chcia­łem po­ra­dzić so­bie sam. Ale w cza­sie mo­dli­twy we wspól­no­cie upo­mnia­ła mnie Mat­ka Bo­ża:, „mó­dl­cie się o zdro­wie dla ks. Sta­ni­sła­wa; niech nie lek­ce­wa­ży cho­ro­by, bo to nie po­do­ba się Mo­je­mu Sy­no­wi. Le­ka­rze są też da­rem Bo­żym dla lu­du. Bóg chce go uzdro­wić przez le­ka­rzy i chce go mieć spraw­ne­go do dzia­ła­nia, zgod­nie z Je­go wo­lą. Ma się le­czyć, by nie by­ło go­rzej. Ła­ska jest zło­żo­na w rę­kach le­ka­rzy, któ­rych mu dam”. Wzią­łem do ser­ca te sło­wa Mat­ki i pod­da­łem się dzia­ła­niom me­dycz­nym, do­świad­cza­jąc życz­li­wo­ści i kom­pe­ten­cji le­ka­rzy, któ­rych da­ła mi Ma­ry­ja. Po­dob­nie do­le­gli­wo­ści (i to licz­ne) do­pa­dły Pol­skę; róż­ni sa­mo­zwań­czy le­ka­rze i zna­cho­rzy we­wnętrz­ni i za­gra­nicz­ni ra­czej szko­dzą, niż po­ma­ga­ją. Dla­te­go pil­nie trze­ba od­wo­łać się do tych le­ka­rzy, któ­rzy pra­gną na­sze­go do­bra, zdro­wia i ży­cia; zdro­we si­ły we­wnętrz­ne na­le­ży pod­dać mo­cy z wy­so­ka, pro­sząc o uzdro­wie­nie te­go, co cho­re. Je­zus Chry­stus Król ocze­ku­je po­słu­szeń­stwa i pod­da­nia się Je­go te­ra­pii. Sku­tek jest gwa­ran­to­wa­ny ale speł­nie­nie wa­run­ków – ko­niecz­ne.

  „Świa­tłem cia­ła jest oko; je­że­li więc two­je oko jest zdro­we, ca­łe two­je cia­ło jest w świe­tle” – mó­wi Je­zus (Mt. 6,22). Świa­tłe oko ozna­cza ro­zu­mie­nie i ro­ze­zna­nie, po­czy­na­jąc od od­róż­nie­nia świa­tła od ciem­no­ści. Ude­rzyć w oko, za­ciem­nić oko, to ode­brać ro­zum i orien­ta­cję. Wszel­kie do­raź­nie ko­rzy­ści tra­cą wte­dy na zna­cze­niu, bo „cóż za ko­rzyść ma czło­wiek, je­że­li ca­ły świat zy­ska, a sie­bie za­tra­ci lub szko­dę po­nie­sie?” (Łk 9,25). Czło­wiek w oczach Bo­żych ma więk­szą war­tość niż ca­ły świat po­za­ludz­ki, z czym nie zga­dza­ją się dzi­siaj ide­olo­go­wie gre­en­pe­ace, pseu­do-eko­lo­go­wie dzia­ła­ją­cy na szko­dę lu­dzi. Świa­do­mość wła­snej war­to­ści i oso­bi­stej, i wspól­no­to­wej, pry­wat­nej, spo­łecz­nej i na­ro­do­wej, pro­wa­dzi do obro­ny te­go, co waż­ne i cen­ne. Ta­ka świa­do­mość w Pol­sce się bu­dzi wbrew skłon­no­ściom i dą­że­niom sa­mo­bój­czym. Je­zus ży­je, a więc i my, Je­go ucznio­wie, żyć bę­dzie­my.

  http://www.warszawskagazeta.pl/wydarzenia/41-wydarzenia/1556-jezus-yje-i-daje-ycie-

 2. DelfInn
  1 lipca 2013 godz. 11:54   – w odpowiedzi do: zenobiusz 10:23

  >Nie ma numeru na który powołują się różne strony

  nie czytam wargaz, twierdzisz ze te numer z ktoreego pochodzi ta wypowidez w notce nie istnieje? chcialbym dobrze zrozumiec.

 3. zenobiusz
  1 lipca 2013 godz. 12:33

  Skończyliśmy.Polska jest bezpieczna.Bałtyk wyrzuca na brzegi tysiące martwych śledzi.Akwen sobie poradzi.Na wszelki wypadek,sprzęt w dawnym położeniu, przez dwa dni,nic nie ma prawa przejść nad ląd. ani cząsteczka.Polecam ostatni komentarz na stronie i film.Bóg zapłać wszystkim uczestnikom akcji,tak operatorom działek, jak i wsparciu modlitewnemu.

  Mamy nową symulację.Litwa i Białoruś bez prognozy skażeń,która była wczoraj.Zagrożony, Dolny Śląsk ,który pierwszy podjął walkę potrzebujecie więcej żarliwej modlitwy,proście księży i wspólnoty modlitewne,nie odwracajcie sprzętu na zachód,

  bo skończy się to dla Was katastrofą ,to nie skażenie a prognozy.

  włączcie więcej działek szukajcie ich sami przez lokalne portale wiele jeszcze nie działa .W dalszym ciągu kąt45 stopni i kierunek na Północ.

  Pragnę wyjaśnić co robimy.Działka orgonowe powodują odsuwanie poza Skandynawie, potencjalnego zagrożenia.Jednocześnie powodujemy przemieszczanie się mas powietrza z najzdrowszych rejonów Alpy i Kaukaz w kierunku Europy centralnej.Na razie mamy za małą moc by pomóc „starej „Europie która wg symulacji oberwie.Dla tego, potrzebne jest każde działo i masowa modlitwa,która wzmacnia działanie sprzętu.Proszę ,dalej linkować, bo zasięg blogów jest niewielki i wielu posiadaczy działek ,nie wie o sytuacji.Gdy wzmocni się nasza siła,przekierunkować będziemy mogli działka lekko na północny zachód,Może uda się pomóc reszcie Europy.Mamy dwa dni do nadejścia najgroźniejszego skażenia

  http://samotnywilk2011.wordpress.com/przypomnienie-akcji-powstrzymania-nad-baltykiem-radioaktywnej-chmury/

 4. zenobiusz
  1 lipca 2013 godz. 12:37

  Uwaga !!!!!Konkurs !!!!!Kim jest Spokojny@ ?????

  Wszyscy w młodości lubiliśmy kryminały.W trakcie lektury,lubiliśmy zgadywać,kto jest czarnym charakterem.

  Proponuję podobna krzyżówkę.Nękający mnie osobnik, zostawił dość śladów,by ustalić jego tożsamość.

  Fałszując posty mój i ostatnio mojej żony,udowodnił ,że albo jest blogerem,albo moderatorem bloga,z dostępem do poczt email, czytelników.

  Tylko taki przypadek,pozwala podrobić wpisy łącznie z avatarami.Dla ułatwienia dodam ,że nie chodzi o blog będący wykwitem wysiłku zespołu Miziaforum.

  Zamieszczane materiały pozwalają określić poglądy polityczne ,i światopogląd naszego bochetera,a także sporządzić profil psychologiczny.

  Te dane pozwalają z e 100% dokładnością wskazać konkretną osobę.Zapraszam do śledztwa.

  http://samotnywilk2011.wordpress.com/uwaga-konkurs-kim-jest-spokojny/

  Tu modelowy przykład działania innej agentury,ale Pana Adado to nie interesuje,wygląda ,że na skróty chce się pozbyć problemu.
  Tamten bloger to opolczyk@ wróg Kościoła,realizator taktyki osłabiania wiary wg.wytycznych Aleksandra Dugina.Przepraszam że wiem o takich sprawach,i potrafię ich wyłapywać.

  1. Przepraszam że wiem o takich sprawach,i potrafię ich wyłapywać.

  2. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 12:47

   a co z odpowidxzia na moje pytanie?

  3. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 13:14   – w odpowiedzi do: DelfInn 12:47

   Gloria po moim komentarzu ,usunęła fałszywkę.na Ekspedycie warto jednak sprawę przedyskutować,bo to tu wytłuszczono przeniesiony na początek tekstu fragneny,a Admin zna osobiście wklejającego.
   Gloria.tv: ›KTO PRZESZKADZA TRWAĆ W PRAWDZIE?‹
   pl.gloria.tv/?media=466990
   1 dzień temu – Wszechmogący Bóg umie wyprowadzić dobro ze zła. W tym dziele zwycięstwa dobra jesteśmy wezwani przez Boga do udziału w duchu słów św. Pawła i bł. ks. Jerzego – „nie daj się złu zwyciężyć, ale zło dobrem zwyciężaj”. Przy tym wyprowadzenie dobra ze zła jest czymś więcej niż prostą odpowiedzią …
   Ta strona była przez ciebie odwiedzana 2 razy. Ostatnie odwiedziny: 30.06.13
   —————————————————————–
   Nigdzie nie ma tego tekstu.Pierwotne źródło nie istnieje.

  4. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 13:24   – w odpowiedzi do: zenobiusz 13:14

   ja chyba nie o to pytalem, prawda? prosze o potwierdzony tekst, ktory podwazasz, przez redakcje gazety.

  5. 1 lipca 2013 godz. 13:25

   Są trzy sposoby ocalenia Polski i zemsty na jej katach: Krucjata Różańcowa, poddanie się społecznemu panowaniu Jezusa Chrystusa Króla państw i narodów oraz ofiarowanie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża w łączności z biskupami Kościoła Powszechnego.

   Pozwolę sobie na garść uwag. Słowo „zemsta” nie jest wg mnie najlepszym słowem. Nasze działania powinny być ukierunkowane na surowe ukaranie złoczyńców (dożywocie w więzieniu o możliwie najostrzejszym rygorze) – ale to nie ma wynikać z zemsty, ale w celu kształtowania świadomości społecznej na zasadzie „jak zdradzisz Ojczyznę, to też tak może skończysz, a litości nie będzie, żebyś nawet nie miał co na nią liczyć”.

   Następna sprawa – krucjata różańcowa – tak, ale przede wszystkim nawrócenie…

   „ofiarowanie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża w łączności z biskupami Kościoła Powszechnego”

   – OK, w końcu to pochodzi z objawień Fatimskich. Jednak jest tu małe „ale”… Żebyśmy nie odebrali tego jako „to oni bardziej potrzebują nawrócenia, niż my” – ostrożnie z takim myśleniem, bo się może okazać, że jest dokładnie odwrotnie… Kiedyś dotarły do mnie informacje (sam nie potrafię zweryfikować), że tam wiara w Boga rozkwita (mowa o szarym ludzie Bożym), o wiele bardziej niż u nas. Żeby nie było tak, że wszystkie siły wkładamy w nawrócenie Rosji nie widząc, że tak na prawdę to może u nas jest już większe bezbożnictwo, niż tam.

  6. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 13:35   – w odpowiedzi do: zenobiusz 12:37

   Nie chcę się wcinać Gospodarzowi bloga, ale ten komentarz to trolling – spam.

   Ja bym go skasował.

  7. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 13:43   – w odpowiedzi do: Asadow 13:35

   Od źródła. Ks. Stanisław właśnie potwierdził wszystkie słowa swojej wypowiedzi, przytoczone tutaj przeze mnie dzięki uprzejmości sigmy i prof. Dakowskiego.
   EOT

  8. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 13:52   – w odpowiedzi do: DelfInn 13:43

   Proszę podać linka do żródła na które się powołujecie.
   Ustna deklaracja nic nie zmienia.

  9. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 14:02

   Wypowiedź w necie jest bardziej wairygodna niz ta uzykana bezposreednio przez telfon?… Ocipiałeś?

  10. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 14:09   – w odpowiedzi do: DelfInn 14:02

   Ty twierdzisz,że ktooś tewierdzi,ze jeszcze ktoś trzeci rozmawiał.
   Wybacz ,ale nie mam zwyczaju ufać takim źródłom.Faktem jest ,że wpis u Prof.Dakowskiego ,podaje źródło nieistniejące .
   Prof Dakowski ma mojego maila,i jakoś nie zauważyłem sprostownia od Niego.
   Można potwierdzać słowa,w rozmowach ,gdy zada się odpowiednie pytania.Nie widzę potwierdzenia autorstwa wypowiedzi ,kolportowanej w sieci.

  11. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 14:15   – w odpowiedzi do: zenobiusz 14:09

   To moze zanim zaczniesz sie wypowiadac via net, nauczysz sie rozumiec wypowiedzi ludzi nzal. od techniki przekazu, he? Kwadarns temu dzwonilem do ks. Stanisława i przedstawiłem mu sytuację. Potwierdził co powiedziane było u źródel podanych, a ja to potwierdzenie tutaj rzekazalem. Dotarło?

  12. miarka
   1 lipca 2013 godz. 14:16

   Wszechmogący Bóg umie wyprowadzić dobro ze zła.

   Z takimi stwierdzeniami trzeba być bardzo ostrożnym.
   Mamy pewne:
   „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20).

   Bez wystarczającej czujności może się pojawić pokusa, by robić polowania na łaskę, zamiast przechodzić drogę nawrócenia.
   Dołożyć: „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło” i mamy palikotyzm.

   W jaki sposób słaby może zemścić się na silniejszych od siebie? Po prostu słaby ma sprzymierzyć się z większą mocą. Tą mocą jest wszechmoc Boga dana wtedy, gdy w Boga wierzymy i okazujemy Mu posłuszeństwo. Modlitwa i czyn idą wtedy razem.

   Czyż to nie prowokujące pustosłowie ?
   Czyż nie są tu możliwe obie wykluczające się postawy Kościoła: „Maryi feministki” i „Maryi Oblubienicy Ducha Świętego” ?

   Pozdrawiam

  13. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 14:17   – w odpowiedzi do: zenobiusz 14:09

   Ks. Stanisław Małkowski
   Warszawska Gazeta 28 czerwca – 4 lipca 2013 r.
   KOMENTARZ TYGODNIA
   Nie mogę tego nigdzie znaleźć
   Nie ma takiej publikacji.Jest za to inny tekst Księdza Małkowskiego z 28 czerwca.

   http://www.warszawskagazeta.pl/index.php/component/content/article/236

  14. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 14:20   – w odpowiedzi do: zenobiusz 14:17

   Jakże inny to tekst,zachęcam do przeczytania całości.

   http://www.warszawskagazeta.pl/wydarzenia/41-wydarzenia/1556-jezus-yje-i-daje-ycie-

   „Świa­tłem cia­ła jest oko; je­że­li więc two­je oko jest zdro­we, ca­łe two­je cia­ło jest w świe­tle” – mó­wi Je­zus (Mt. 6,22). Świa­tłe oko ozna­cza ro­zu­mie­nie i ro­ze­zna­nie, po­czy­na­jąc od od­róż­nie­nia świa­tła od ciem­no­ści. Ude­rzyć w oko, za­ciem­nić oko, to ode­brać ro­zum i orien­ta­cję. Wszel­kie do­raź­nie ko­rzy­ści tra­cą wte­dy na zna­cze­niu, bo „cóż za ko­rzyść ma czło­wiek, je­że­li ca­ły świat zy­ska, a sie­bie za­tra­ci lub szko­dę po­nie­sie?” (Łk 9,25). Czło­wiek w oczach Bo­żych ma więk­szą war­tość niż ca­ły świat po­za­ludz­ki, z czym nie zga­dza­ją się dzi­siaj ide­olo­go­wie gre­en­pe­ace, pseu­do-eko­lo­go­wie dzia­ła­ją­cy na szko­dę lu­dzi. Świa­do­mość wła­snej war­to­ści i oso­bi­stej, i wspól­no­to­wej, pry­wat­nej, spo­łecz­nej i na­ro­do­wej, pro­wa­dzi do obro­ny te­go, co waż­ne i cen­ne. Ta­ka świa­do­mość w Pol­sce się bu­dzi wbrew skłon­no­ściom i dą­że­niom sa­mo­bój­czym. Je­zus ży­je, a więc i my, Je­go ucznio­wie, żyć bę­dzie­my.

  15. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 14:23   – w odpowiedzi do: miarka 14:16

   PAnie miarka, zbastuj Pan na chwilke, ok?

  16. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 14:25   – w odpowiedzi do: zenobiusz 14:20

   Proszę wykazać jasno inkryminowaną sprzeczność. Na pozcątek – określić ją.

  17. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 14:47   – w odpowiedzi do: DelfInn 14:25

   Zaraz, a czemu inkryminujesz inkryminowanie sprzeczności?
   Zenobiusz pisze „jakże inny to tekst”. Faktycznie, to całkiem inny tekst :)
   Ciężko go przeciwstawiać temu tutaj, no bo są… całkiem o czym innym (chociaż w obu pojawia się temat zagrożenia dla Polski i naszego narodu).

  18. Rozkat
   1 lipca 2013 godz. 15:12

   Niezwykły kapłan.
   Jednak mam wątpliwości co do słowa „zemsta”.

  19. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 15:21   – w odpowiedzi do: Asadow 14:47

   Ja zwracam uwagę na fakt ,że na stronie określanej jako żródło wpisu nad którym dyskutujemy ,jest to co podałem w linku.Tekstu wklejanego na innych blogach , i tu za sigmą@ z NE nie ma nigdzie w podanym miejscu.
   Zaczyna się dyskusja właśnie jak tu ,słowo zemsta i parę innych,pretekstów.Nie sądziłem że Ekspedyt jest cichym przedłużeniem Nowego Ekranu,ale chyba się pomyliłem.

  20. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 17:12

   Czy kiedy widzimy słowa zemsta, zawęża się nam pole widzenia? Tracimy całość z widoku?

   Ks. Małkowski pisze o „zemście” w formie krucjaty różańcowej.
   Jest to być może odważną figurą retoryczną… ale całkowicie czytelną(?).
   Moi drodzy?

  21. sigma
   1 lipca 2013 godz. 17:14

   Wielkie dzięki,Delfinie, że umieściłeś kazanie to ks.Małkowskiego:)

  22. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 17:17   – w odpowiedzi do: zenobiusz 15:21

   Może panu prof. Dakowskiemu coś się pomyliło?
   Tekst cytowany tutaj jest na http://wirtualnapolonia.com/2013/06/30/ks-stanislaw-malkowski-komentarz-tygodnia-kto-przeszkadza-trwac-w-prawdzie/

   – rzeczywiście nie ma go w Gazecie Warszawskiej.

  23. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 18:14

   http://www.monitor-polski.pl/wielki-polski-patriota-adam-czeczetkowicz-aresztowany/comment-page-1/#comment-83831

   Ten materiał dziwnie zbiega się z innym wydarzeniem.Nie chcę się bawić w ocenę działań Pana Czeczetkiewicza,ale chciał bym wiedzieć jak ta rodzina nazywała się jeszcze niedawno.To nazwisko nosi w Polsce 7 osób.Nazwisko Bein,bloger nagłośniający sprawę z Vancouwer, jedna osoba.Z przedstawicielami takich patriotycznych rodów nawołujących do przelewu krwi i bicia Żydów ,nie po drodze mi.Niżej wywód Piotra Beina.

   W tym kontekścia pojawienie się znikąd tekstu podobno Księdza Małkowskiego z wytłuszczeniem tekstu o Żydach jest jeszcze dziwniejsze.
   Najlepsze ,że w zdaniu tym jest nieprawda.Żydów lokuje się jedynie po stronie bolszewickiej-wschodniej,nie wspominając o 150.000 Żydów w Wehrmachcie,finansowaniu NSDAP zze żródeł amerykańskich talmudystów itd.
   Istotna nie jest narodowość sił stojących za antypolską polityką ,a ich „wyznanie” to lucyferianie,i Ksiądz Stanisław świetnie o tym wie,nie pisałby agitki jak licealny antysemita.
   Nie wierzę by takie dwie nieprawdy, w oczywiście prowokacyjnym zdaniu zawarł ,czołowy Kapłan walczący o Intronizację.

   ————————————————————-
   grypa666
   1 lipca 2013 at 17:09 · Odpowiedz
   Wpis ewolujący:

   http://grypa666.wordpress.com/2013/07/01/sprawa-czeczetkowicza-widziana-z-vanqrevu/

   Zagajam temat tak:

   Polska dla Polaków, Europa dla Białych
   Judeocentrycy do Izraela, obcy do domu…

   Po co skrajni Zydzi wyczyścili etnicznie okupowaną Palestynę — żeby NAM dyktować, z kim chcemy dzielić NASZĄ ojczyznę???!!!

   Naturalnym prawem człowieka jest żyć i mieszkać wśród swoich — rasowo i kulturowo. Człowiek naturalnie reaguje na łamanie tego naturalnego prawa, bo podświadomie czuje się zagrożony przez obcych. Nie zawsze są oni wrogo nastawieni, ale niewiadomo z góry. Niekoniecznie są początkowo związani lojalnością z tubylcami, choć może ona się wykształcić w miarę postępu dobrego obustronnie współżycia. Np. polscy Tatarzy czy zasymilowani Zydzi są lojalni swej nowej ojczyźnie i współmieszkańcom wybranej przez nich ojczyzny, tak jak większość imigrantów do Kanady czy USA ceni wspólny dom w zamian za korzyści czerpane zeń. Aborygenni Indianie w tych krajach inaczej widzą to: wszyscy są intruzami, którzy na dodatek z początku śmiertelnie skrzywdzili ich plemiona.

   Nikt nie ma prawa narzucać nam, co mamy lubić, przyjmować i akceptować, jeśli nie chcemy tego. To tak jak ze śmiecio-żarciem, scypionkami, schemizowaną wodą, opryskami, mediami, rządami i prawodawcami działającymi niezgodnie z naszym interesem itd. itd. Jeśli nie chcemy multi-kulti, imigracji, tolerancji wszelkiej maści — to jest problem nie nasz, tylko tych lisków, co chcieliby nam toto narzucić. Może są wzniosłe ich hasła, ale ludzkość jeszcze do nich niedorosła, a uny wdają się w bezczelną manipulację jadąc na wzniosłych hasłach — dla maluczkich, bo sami nie jedzą GMOżarcia, nie scypią się, ani nie mieszają z plebsem.

   Gdyby mieszanie się (przeciwieństwo homofobii i ksenofobii) i multi-kulti wraz z imigracją (tolerancja, antyrasizm) były naturalne u człowieka, uny nie potrzebowaliby prowadzić nachalnych, namolnych, drogich kampanii wciskania tego Białym. Nie potrzebowaliby zniżać się do tyranów tropiących i karających — na pokaz i odsraszanie — każdy przejaw myślozbrodni.

   Tolerancji daliśmy wyraz już nadto… Zapłatą nienawiść judeocentryczna i wyzysk, ludobójstwo, zniewolenie przez żydo-banksterię… Ze strony obcych imigrantów — odwrócony rasizm, wygórowane żądania, działania przeciw naszej kulturze i nienawiść …

   „Ruska” agentura w Polin i jewropie wciska tolerancję dla sex-zboczeń, multi-kulti, imigrację obcą kulturowo i znaną z nietolerancji dla Białych… wszystko przeciw cywilizacji europejskiej i wg planu opracowanego przez żydowską Szkołę Frankfurcką.

   W Polin nie ma pracy, Polaków wyrzuca się na ulicę, nie ma świadczeń ani podstawowej opieki dla Polaków, zwłaszcza dla tych, którzy odbudowali Ojczyznę po dewastacji w wyniku II wojny żydo-banksterskiej przeciw światu, a tu żydo-żont Polin z żydo-mediami chcą zlewicować nas na multi-kulti i tolerancję…

   Trzeba zadbać o siebie, rodziny, własny naród, kulturę, cywilizację… Pieprzyć multi-kulti i tolerancję dla obcych, nietolerancyjnych względem nas…

  24. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 18:18   – w odpowiedzi do: zenobiusz 18:14

   http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/czeczetkowicz.html

   Tu można wstępnie sprawdzać z kim ma sie do czynienia,zwłaszcza gdy to ktoś wołający hura ,przelejmy krew,jak Pan Czeczetkiewicz.

  25. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 18:30   – w odpowiedzi do: zenobiusz 18:18

   Sprawa Pana Czeczetkiewicza,może się okazać ważna z punktu widzenia uderzenia w Ruch Narodowy.
   Jeżeli na tym potralu są Narodowcy inni niż nazywani przeze mnie „prawdziwkami” to warto przedyskutować co się dzieje.

  26. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 19:27   – w odpowiedzi do: zenobiusz 18:30

   Właśnie uzyskałem telefonicznie potwierdzenie ,że Ksiądz Stanisław Małkowski opublikował jeden tekst w Gazecie Warszawskiej nie zaś dwa.

   http://www.warszawskagazeta.pl/wydarzenia/41-wydarzenia/1556-jezus-yje-i-daje-ycie-

   Jak wykazałem w obiegu internetowym są dwa teksty,do jednego popularyzowanego dość aktywnie na różnych stronach nie ma źródła,do drugiego,gdzie nie watpię, że wyszedł spod ręki Księdza Stanisława źródło podałem.
   Ksiądz Staniisław nie ma internetu,tym łatwiej było komuś przeprowadzić prowokację.
   Tutejsi blogerzy lepiej znają środowiska aktywne w tej sprawie,mam więc nadzieję ,że wyjaśnią tą sprawę do końca.

  27. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 19:34   – w odpowiedzi do: Asadow 17:17

   „Może panu prof. Dakowskiemu coś się pomyliło?”

   Pan Kuliński nie podał źródła,ale to ten sam tekst ,który za Prof.Dakowskim ,podaje sigma@ i delfinn@,jedynie dwa ostatnie maja zmieniony szyk zdań z przeniesieniem na czoło antysemickiego prostactwa.
   Tu sigma@ powinna wyjawić nam ,co ją do takiego zabiegu skłoniło.

  28. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 20:28   – w odpowiedzi do: zenobiusz 19:34

   A ja powtarzam, że ks. Stanisław potwierdził to brzmienie tekstu. Sugeruję aby Pan się z nim skontakowal w tej sprawie zamiast prowadzić tu nadal swoją rozbijacką dzialaność. to ze w netowym waydaniu wargaza pan tego nie widzi moze znaczyc ze umieszcza ona swoje netowe wydania z opznieniem (nnie wiem czy tak jest).

  29. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 20:31   – w odpowiedzi do: sigma 17:14

   To ja Tobie dziękuję! Wiesz, dziwna sprawa z chronologia trej wypowiedzi… Cos mi sie po lbie kolacze ze On to mowil juz jakis czas temu – rok czy dwa, ale nie pamietam gdzie. Moze pod namiotem? a moze w innym youtubie? No mniejsza…hm… kazdy ma swoja konserwatyske, jak widze :) ))

  30. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 20:58   – w odpowiedzi do: DelfInn 20:31

   Jak napisałem, telefonicznie ustaliłem ,że Ksiądz Stanisław napisał jeden tekst,nie dwa ,czy to tak trudno zrozumieć.
   Odsyłanie mnie do ponownego kontaktu wykazuje, że jednak tak.

  31. sigma
   1 lipca 2013 godz. 20:58   – w odpowiedzi do: DelfInn 20:31

   Bardzo to kazanie ubodło agenturę; pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby zbanować pod jednym postem dwie osoby;)
   Ale już choćby to wskazuje, jak to kazanie jest ważne.

  32. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 21:17   – w odpowiedzi do: sigma 20:58

   Czy sigma@ nie czyta po polsku ???
   To nie jest odpowiedź na pytanie o ingerencję w tekst źródłowy,nawet jeżeli ten tekst jest fałszywką.
   Co stało za wytłuszczeniem i przeniesieniem na górę tekstu ,prymitywnego ,nieprawdziwego historycznie antysemickiego fragmentu ?
   Tak brzmiało pytanie.

  33. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 21:20

   „kazanie jest ważne.”
   Tekst to rzekomy komentarz dnia, a nie kazanie.
   Nie zdziwie się jednak, jak przeczytam w Wyborczej czy FiM ,że Ksiądz Małkowski wygłasza antysemickie kazania ,o czym donoszą „prawicowi” blogerzy,
   .
   Cudzysłowia tam jednak nie będzie w odróżnieniu od tego co ja tu napisałem.

  34. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 21:38   – w odpowiedzi do: zenobiusz 20:58

   z kim?

  35. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 21:45   – w odpowiedzi do: zenobiusz 21:20

   a, bo to widzisz, w sercu chrzescijanskim przez tzw.poboznosc ludowa jest tak, ze ksiadz nawet jak pierdnie to każe. No al co ty tam mozesz wiedziec, skoros nie po kosciolach chowany i serca do ludzi, jako i ten miarka, nie masz, he?

  36. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 21:47   – w odpowiedzi do: sigma 20:58

   wlasnie sobie sledze :) te pajace sie deko gubia, widze :)

   Sursum corda!

   A, przepraszam ze sie u Ciebie rozpisalem, ale… no ja moge oczywiscie święcie milczec, ale to mnie przecież nie zwalnia od mowienia :) )) tem bardziej, gdy widze jawne bzdety i mainpulacje.

  37. sigma
   1 lipca 2013 godz. 21:58   – w odpowiedzi do: DelfInn 21:45

   Ten zenobiusz chyba jeszcze gorszy od konserwatystki. I w takim typowym ubeckim stylu manipuluje, insynuuje, domaga się linków, ustalenia szczegółów dziesięciorzędnej wagi – a dokładnie pomija Twoją informację, w końcu podstawową, że ks.Małkowski potwierdził, że to Jego tekst.

  38. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 22:13   – w odpowiedzi do: DelfInn 21:47

   tzw.poboznosc ludowa jest tak, ze ksiadz nawet jak pierdnie to każe. No al co ty tam mozesz wiedziec, skoros nie po kosciolach chowany i serca do ludzi, jako i ten miarka, nie masz, he?

   Jeżeli sadzisz ,ze bezczelne pomówienia i wulgaryzmy odnośnie Kapłanów ,skutecznie odwrócą uwagę od meritum,to jesteś w błędzie.Pokazujesz podświadome nastawienia do ludowej pobożności a i do Pasterzy.To silniejsze od was.
   Asadow@ gratuluje poziomu moderatora.
   Iście katolicko-narodowy poziom.

  39. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 22:15   – w odpowiedzi do: sigma 21:58

   Odnoszę wrażenie, a może nawet żywię przekonanie, że ostatnio pojawiły się tu stwory, które z zapałem, godnym lepszej sprawy*, usiłują bronić katolicyzmu przed… katolikami. To mnie śmieszy :)

   *) lepszość nie zas jakość jest ich priorytetem. Hm. to lucefyrczny rys, łatwo rozpozoznawalny.

  40. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 22:17   – w odpowiedzi do: zenobiusz 22:13

   Ja mam potwierdzenie telefoniczne Księdza Małkowskiego ,zupełnie inne.
   Raczyłaś je pominąć,serwując argumenty ad personam.
   I w takim typowym ubeckim stylu manipuluje, insynuuje, domaga się linków, ustalenia szczegółów dziesięciorzędnej wagi

   Nie jest drugorzędna twoja ingerencja wyostrzająca wymowe fałszywki.
   Nie jest i dziesięciorzędna,ma kapitalne znaczenie.

  41. 1 lipca 2013 godz. 22:17   – w odpowiedzi do: Asadow 17:12

   Nie wiem, ale raczej starajmy się unikać słowa zemsta. Często też mam to w swoich myślach, taką mam chęć, ale dzisiaj jeszcze raz się wczytałem w ten swój artykuł o komunizmie i zatrzymałem się na ważnych słowach Nikołaja Bierdiajewa, który powiedział, że komunizmu nie da się pokonać przy pomocy siły fizycznej, ale można przezwyciężyć duchowo. Pamiętajmy, że to całe zło, które nas otacza jest skutkiem grzechu. Jeśli będziemy odpowiadać złem za zło, to ono nie będzie malało, ale potęgowało – może w innej formie, ale będzie rosło, bo za nim stoją moce ciemności. Aby je przezwyciężyć, trzeba zło dobrem zwyciężać. Warto sobie uświadomić, że ci nasi bandyci są gojami z punktu widzenia szatana – ludzie którzy dali się mu ogłupić i za miskę soczewicy, która jest tylko doczesna, sprzedają swoją wieczność. Jak przegrają, to właśnie wygrywa szatan, a im przyjdzie zapłacić taką cenę, jakiej sobie nie wyobrażają. Dlatego trzeba się za nich modlić.

   Nie mniej jednak karalność powinna być i to szczególnie surowa, bo bezkarność jest matką przestępstw. I tym powinniśmy się kierować. Modlić się za złoczyńców, ale wsadzać do pierdla na duże odsiadki i ciężkie warunki ku przestrodze…

  42. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 22:19   – w odpowiedzi do: zenobiusz 22:17

   że ostatnio pojawiły się tu stwory

   Nic dodać nic ująć,iście katolickie podejście do zagadnienia.

  43. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 22:32   – w odpowiedzi do: zenobiusz 22:17

   Aha. No to może się spotkamy we trójkę i wyjaśnimy sobie niejasności? Hm… AFAIR ostatnio stchórzyłeś, gdym ci to samo proponował. Jak teraz?

  44. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 22:43   – w odpowiedzi do: grzesiekZ 22:17

   Moim zdaniem to jest tak. Ks. użył słowa zemsta aby przykuć uwagę. Uwagę wszystkich, w tym demonów, ofc. Po czym powiedział w jaki sposób chrześcijanin rozumie zemstę, czyli dał wykład z Chrystusa. Dzięki temu każdy chrześcijanin został umocniony w pielgrzymce swej osobistej ku Bogu, ścieżką Jedyną, oraz w tym, że jesteśmy wspólnotą, której bramy piekielne nie przemogą. Jak ktoś tego nie czai, ale jednak chce być chrześcijaninem, niechaj pomyśli,proszę, by się udać na rekolekcje ewangelizacyjne. Przypomni sobie wówczas w czym rzecz i zobaczy jak daleko był, a jak blisko niego On zawsze jest.

  45. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 22:57   – w odpowiedzi do: DelfInn 22:32

   Kpisz czy o droge pytasz. ???

  46. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 23:09   – w odpowiedzi do: zenobiusz 22:57

   Spotykamy się czy nie? Krótko – tak/nie. Słucham.

  47. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 23:24   – w odpowiedzi do: DelfInn 23:09

   Zgoda w niedzielę ,w kawiarni na rynku w.Nakło n.Notecią,
   Dworcowa 7,ArtCafe.
   Trzymaj w zębach numer Gazety Warszawskiej ,po tym Cię poznam.

  48. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 23:50   – w odpowiedzi do: zenobiusz 23:24

   Ha, wylazła turańszczyzna ze Ciebie. Nie po raz pierwszy zresztą, ale teraz wprost ijasno i widać ją. Czemu nie powiedziałeś jednak, że nasikasz jeszcze na truchło moje i księdza, jak to macie w zwyczaju czynić? Boście tchórze!

  49. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 23:57   – w odpowiedzi do: DelfInn 23:50

   Widzisz,sypiący jak z rekawa typowe odzywki agenta w sieci,nieboraku.
   Gdybyś był uczciwy,zatroskany ,napisałbyś do mnie na pocztę, którą i tu podawałem i która jest na moim blogu.Ty wykonujesz zadanie .
   Niedługo ten portal będzie juz tylko wydmuszką,już powoli jest,wystarczy zobaczyć kto o czym dyskutuje ,stały zespół łącznie z nocnymi dyżurami.

  50. DelfInn
   2 lipca 2013 godz. 00:18   – w odpowiedzi do: zenobiusz 23:57

   A co mialbym pisac do Ciebie na poczte, czego nie potrafiłbym napisać otwarcie, skoro Ty otwarcie prowadzisz dyskusje – tutaj? Mam sie chowac gdzies po katach?… hm, jak tchorz? tak? hm… Masz mnie za ciula? Hm. Kpisz czy o droge pytasz? :) ))

  51. zenobiusz

   Your comment is awaiting moderation.

   2 lipca 2013 godz. 00:27   – w odpowiedzi do: DelfInn 00:18

   Masz mnie za ciula?

   Określ się najpierw co do kategorii znaczeniowej.
   Jedna pasuje jak ulał.

   Ciul
   Ocena: 86
   Oszust, łotr, szumowina, łajdak.
   Wulgarnie o osobie do której czujemy dużą antypatię i mamy całkowity brak szacunku.

   Ten ciul oszukał mnie na 2 paczki.
   Znowu muszę spotkać się jutro z tym ciulem.
   Tagi: Brak.
   Powiązane słowa: Brak.
   Data dodania: 2008-05-24
   Autor: nie aktywował jeszcze konta
   Zgłoś do usunięcia
   Ciul
   Ocena: 21
   Na Śląsku chuj, kutas

   Tyś jes ciul jak al ino nie taki gładki. (Al = węgorz)
   Tagi: Brak.
   Powiązane słowa: Brak.
   Data dodania: 2011-11-26
   Autor: alojsp
   Zgłoś do usunięcia
   Ciul
   Ocena: 18
   dureń, oferma

   Ten Karol to jednak jest ciul.
   Tagi: Brak.
   Powiązane słowa: Brak.
   Data dodania: 2010-11-13
   Autor: kozagaha
   Zgłoś do usunięcia
   Ciul
   Ocena: -7
   Ciul-człowiek wkurzający innych, przyjeb min. Nasi wrogowie, ktoś kto zrobi coś złego wobec nas.

   -Jaki ciul z Tego Tomka
   -Czemu?
   -Bo pisze mi, żebym byla zazdrosna
   Tagi: Brak.

  „Polska czekała …” – wnioski z lektury

  Drodzy Legioniści.

  Przez kilka dni nie mogłem śledzić dyskusji toczących się na naszym portalu. Dopiero teraz przeczytałem komentarze pod notką http://www.ekspedyt.org/pokutujacy-lotr/2013/06/25/15354_polska-czekala-na-te-oredzia.html

  Mam w związku z tą lekturą kilka uwag i przypomnień.

  1. Bloger jest gospodarzem swojego bloga. Ten portal jest wspólnym dziełem autorów. Moderatorzy są tu rodzajem służby porządkowej – „straży miejskiej”.
   Ich rolą nie jest odgadywanie oczekiwań autorów notek i sterowanie dyskusjami, ale interweniowanie w sytuacjach wyjątkowych, kiedy gospodarz bloga nie może poradzić sobie z agresywnym intruzem. Poza przypadkami ewidentnego złamania Regulaminu Portalu lub netykiety, interwencja moderatorów może nastąpić tylko w wypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez blogera. Najlepiej przez wysłanie e-maila na adreskohorta_mod@googlegroups.com
   W wypadku naruszania przestrzeni naszego bloga przez komentatora, należy zacząć od wyproszenia go. Nieuszanowanie takiej prośby będzie skutkowało zablokowaniem możliwości komentowania na całym portalu.
  2. Miarko, poplątane są Twoje tezy i argumenty, którymi ich dowodzisz. Poplątany jest także język jakim się posługujesz, co powoduje niepotrzebne konflikty, które z zapałem godnym lepszej sprawy pielęgnujesz i rozszerzasz. Nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za wyprostowanie błędów Twojego rozumu i Twojej wiary. Moim zdaniem potrzebujesz pomocy duszpasterza. Jestem przekonany, że możesz o nią poprosić przy spowiedzi.
   Co do Twojej bytności na naszym portalu – zachęcam do zadawania pytań, proszę o powstrzymanie się od wygłaszania sądów.
   Twoje komentarze będą moderowane, co znaczy, że muszą być zatwierdzone zanim się ukażą.
  3. Delfinnie, może to błąd mojej wrażliwości, ale Twoje komentarze odbieram jako skrajnie pogardliwe wobec Twych adwersarzy. Chyba nie dbasz zbytnio, jak rozumiane i odbierane są Twoje słowa. Znam chyba Twoje intencje i wierzę, że mogę za nie ręczyć. Może właśnie błędem jest nadmierny dystans, o którym mi niedawno wspominałeś? Dystans utrudnia, a może nawet uniemożliwia bycie poznanym, a bez poznania – nie ma miejsca dla miłości.
   Proszę Cię o więcej troski, by To, co mówisz budowało, a nie – niszczyło. Rozmowa, to  jest zawsze spotkanie dwóch osób – strasznie delikatna sprawa: drobne różnice w słownikach, odmienna wrażliwość czy przykładanie różnej wagi do poruszanych spraw – i zamiast przyjaźni mamy konflikt.
  4. Nathanaelu, nie rozumiem o co poniżej pytasz. Czy możesz prościej?Nathanael
   28 czerwca 2013 godz. 22:27

   Do Administratora

   Szanowny Panie, od czasu, kiedy czytam ten blog, po raz kolejny zauważyłem, że przy wymianie poglądów – ostrych, które wiele nie zmieniają, nagle strony „atakujące” piszą „zaczyna się robić nie chrześcijańsko. Czy to jest jakaś metoda, którą Pan jako Administrator celowo toleruje?

   Osobiście uważam, że po wymianie komentarzy, stwierdzenie p. Karola: „Także Panie Zenobiuszu.
   Problemem Polski nie jest tylko wschód czy inny zachód.
   Problem nie skupia się i nie dotyczy tylko Polaków, Polski, północy czy południa.

   To jest ostatni bój.
   Nasz, nas wszystkich. Dzieci Bożych. O nasze dusze. ” trąci hipokryzją.
   Tak próbuje zrozumieć tok rozumowania w/w pana i pewnie, gdybyśmy pisali o Krucjacie Różańcowej też możnaby napisać, co tam Krucjata za Ojczyznę – to jest ostatni bój, liczy się Bayer, gender itp.
   Tylko raczy pan zauważyć, że te problemy przychodzą z Zachodu a socjalizm i komunizm ze Wschodu. Więc w czym jest problem?
   Te zagrożenia istnieją w Polsce i widzimy, z jaką siłą próbuje się je narzucić społeczeństwu. Skoro uważa pan, że to nie tylko problem Polaków, to gdzie -radzi pan – należy o tym dyskutować?

   P.S.  – Moderacja komentarzy

   Dla zainteresowanych – próbowałem sprawdzić, kto zatrzymywał w kolejce moderacyjnej komentarze Nathanaela. Według zapisów activity monitora nie było to wynikiem działania autora notki ani moderatorów. Największym podejrzanym jest moduł antyspamowy – ‚Akismet’.
   Niestety nie daje on szczegółowych informacji o podjętych decyzjach w odniesieniu do pojedynczych komentarzy. Ze względu na brak dokładnej kontroli rozważam wyłączenie go. Przedyskutujemy to jeszcze w obrębie kohorty technicznej.

  EmailFacebookTwitterGoogle+LinkedIn
   

  O autorze: Asadow

  Marek Kulczycki – współzałożyciel Legionu Św. Ekspedyta. Więcej na temat naszej organizacji można dowiedzieć się tutaj:http://www.legion-polska.h2.pl/fusic/news.php Kontakt w sprawach administracyjnych, technicznych i redakcyjnych:legion.piorunujacy@gmail.com

  15 Comments

  1. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 02:36

   Ad 3) Które?

  2. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 10:03   – w odpowiedzi do: DelfInn 02:36

   DelfInn
   28 czerwca 2013 godz. 22:42 – w odpowiedzi do: Nathanael 22:27

   O właśnie! Jak to jest ze admin nie adminuje! hm… horror i rója, porupstfo i wiki!

   Ja tam se mysle ze lepiej o tym pogadac niz tym adminowac, ale… co tam… jak ktos nie chce gadac ale chce tylko powiedziec, to o czym tu gadac i jak – no tak? a jak nie tak, to jak? :)
   PS
   Panie karolujozefie – jak z tym progender Pańskim? Rozwijasię? ;)

   DelfInn
   29 czerwca 2013 godz. 00:03 – w odpowiedzi do: zenobiusz 23:47

   lojeeeny… A co tam takiego znowu wasci wadzi, a? a nie mogles tam pytania zadac, ale tutaj musiales watek obcy przenosic aby… no wlasnie – aby co? jaki jest cel tego twego tutuaj komenta, ktory odpowiadam? owszem, jesli ta notka by byla o …ja wiem?… metodach dzialania agentury w celu rozparam czegostam to ok – jako model, jest ok. ale nie jest! temczasem ty wciaz tutaj nie trzymasz tematu tej notki, wiec ja sie ciebie zwyczajnie pytam, czy ty po prostu nie masz lejcow w grabach,m czy moze powozisz te lando w swoim, a nie tym co chcialo, kierunku? mam w nosie czy rozumiesz co napisalem. zanim cokolwiek napiszesz – zacznij myslec. a przede wszystkim – zacznij :>

   ew., skor brak jaj tu i tam, to prosze – mamy flejma? czy moze jednak pan sie jakos pozbiera?

   DelfInn
   29 czerwca 2013 godz. 00:21 – w odpowiedzi do: zenobiusz 00:13

   rotfl! tchóóóóóóóóóóóóóóórz! a feeeeeeeeee! i wyszlo szydło z worka :(

   Zabawa? Nieustanna zabawa?

  3. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 11:00

   W odniesieniu do wypowiedzi Nathanaela – 1) de facto wziąłem jego stronę/poparłem wypowiedź. 2) Jako że uwikłany był karoljozef, przez Nat. zarzuty, otworzyłem jemu z kolei furtkę do wypowiedzi własnej, 3) i oczywiscie zawarlem tam jakies wlasne refleksje. (ps pytanie o pomysl kj o gender jest zwyklym pytaniem – odpowiedzial na nie ponizej).

   Zaś co do zenobiusza… Na początek zauważyłbym, że wyskoczył na legion właśnie w tym wątku przez trackback, co w jasny sposob go foruje, dalej zas natychmiast zaczął skręcać we własny temat. Potwierdza to zresztą później, gdy mówi o swoim „rozpoznaniu bojem”. W jego oczach, jak to widzę, ani kj, ani taba, ani oela nie mają wręcz prawa do tego by mieć wątpliwości co do meritum notki. Świadczy o tym dobór argumentów jego, jak i temeratura jego wypowiedzi. Zauważam też, że do momentu wyskoku zenka, wypowiadał się sam autor notki, czyli pł, i rozmowa mogła potoczyć się i merytorycznie, ku zbudowaniu i ku wnioskom.

   A co do rotfla, to juza naprawde nie podejmuje sie objasniac przeciez to jest srodek flejma, na ktory zenek przystal., wiec sprawa jest jasna. Zjadlem zęby (moich przeciwnkow) we flejmach, ale postanowilem po nawroceniu byc mniej drapiezny :) Nie znaczy to ze dam sobie wlazic na leb byle petakom.

  4. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 11:16

   „A co do rotfla, to juza naprawde nie podejmuje sie objasniac przeciez to jest srodek flejma, na ktory zenek przystal., wiec sprawa jest jasna. Zjadlem zęby (moich przeciwnkow) we flejmach, ale postanowilem po nawroceniu byc mniej drapiezny :) Nie znaczy to ze dam sobie wlazic na leb byle petakom.”
   Nie wchodziłem inaczej niż ze strony,nie rozumiem nic z tego żargonu którym się mnie częstuje .Mam 60 lat i nie życzę sobie by jakiś najbardziej zasłużony moderator w ten sposób się do mnie odnosił.Czy to jest portal katolicki,czy jakieś wielkie nieporozumienie .
   Proszę Admina o przenalizowanie mioch poprzednich wpisów ,łaącznie z ostatnim „popisem” jak tozumię jednego z moderatorów.

  5. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 11:17

   Na początek zauważyłbym, że wyskoczył na legion właśnie w tym wątku przez trackback, co w jasny sposob go foruje,

   Co to znaczy?
   Nie tylko nie rozumiem całości, ale też poszczególnych fragmentów:
   „wyskoczył na legion”,
   „wyskoczył właśnie w tym wątku przez trackback”,
   i dlaczego go to foruje?

   Mój dopisek techniczny:
   Trackback na końcu komentarzy pojawił się, ponieważ Zenibiusz umieścił kopię wpisu Pokutującego Łotra na swoim blogu (samotnywilk2011) i podał tam link do oryginału na ekspedyt.org.

  6. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 11:25   – w odpowiedzi do: zenobiusz 11:16

   A ja mam 150 lat i w ogole nie wiem co to trackback, bo tez nie znam sie na tym żargonie. Hm… Panie kolego, jak to jest ze przez 60 lat nie nauczył się Pan kochać ludzi, hę? Co ma Pan im do zaoferowania ze siebie, oprócz tego, że linkuje Pan wątki z legionu do wlasnego bloga, co podbija Pańskie odsłony (jak się Pan chwali), do wątku ktory nie ma nic wspolengo z watkiem xrodlowym, zas znakomicie deprecjonuje portal na ktorym Pan pasozytuje, he?

   Ale moze sie myle – ok. Napisz Pan notkę *na legionie* o wlasnym rozumieniu oredzi i tam sobie konkretnie pogadamy. Co Pan na to?

  7. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 11:26   – w odpowiedzi do: zenobiusz 11:16

   Przeanalizowałem i oczekuję wyraźnych i stanowczych przeprosin od Delfinna.

   Ja zaź, jako administrator przepraszam, za takie potraktowanie na moim (w sensie odpowiedzialności) portalu. Palę się ze wstydu.

   Co do stanu faktycznego w sprawie, czy Delfinn jest moderatorem, to jest to akutalnie w fazie dyskusji i dogadywania warunków.
   Myślę, że najwłaściwszym będzie określenie „kandydat na przywrócenie go do roli moderatora”.

  8. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 11:33   – w odpowiedzi do: Asadow 11:17

   Można przez tracback właczac na swoj blog inne notki, gdy chcemy je w jakis sposob do swojego bloga calego dolaczyc a jednoczesnie sledzic rownolegle rozwoj watku. w uproszczeniu jest to rodzaj aktynwje kopii czyjejs notki u siebie. co do zenobiusza zas to imo – nie foruje watku, lecz swoj blog, no to akurat proste, sam to mowi.

  9. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 12:07   – w odpowiedzi do: DelfInn 11:33

   Nasz Delfin wkleił dziś fałszywką kompromitować Księdza Stanisława Małkowskiego.W stosunku do pierwszej wersji,którą ktoś wkleił Prof.Dakowskiemu,zmodyfikował tekst zdanie antysemickie przenosząc na początek i wytłuszczjąc.Akcja jest o tyle perfidna ,że Ksiądz Stanisław jest właśnie chory.Jest to czołowa postać związana z Intronizacją,więc nic dziwne to ,że obok Anioła Ave ,trafiła na celowniki.Pytanie kto za tym stoi.Nasz nadgorliwy Delfinn,jednocześnie próbując ośmieszyć Ekspedyta,na nim antysemityzm wytłuszczając,będzie miał pewnie wiele ciekawego do powiedzenia.
   Każdy kto zna Księdza Stanisława ,czy tylko jego teksty,będzie wiedział,że nie on jest autorem tego śmiesznego ,”tekściora”.
   Adminie,potyczka nie tylko teoretyczna przed Tobą.To jest wojna informacyjna o Polskę.

  10. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 12:08   – w odpowiedzi do: zenobiusz 11:16

   Pozwoliłem sobie zajrzeć na Pański blog samotnywilk2011 i muszę przyznać, że zarzut Delfinna jest na rzeczy.
   Umieszczanie artykułu o orędziach przekazywanych Adamowi Człowiekowi na vortalu poświęconym „orogonitowi”, pełnym instrukcji budowy „świętych granatów” i „dział orogonitowych”, zawierającym kompendium okultyzmu oraz cenne rady na temat prowadzenia wojny z UFO, wygląda na próbę skompromitowania lub ośmieszenia Objawienia.

  11. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 12:12   – w odpowiedzi do: zenobiusz 12:07

   Gloria po moim komentarzu ,usunęła fałszywkę.na Ekspedycie warto jednak sprawę przedyskutować,bo to tu wytłuszczono przeniesiony na początek tekstu fragneny,a Admin zna osobiście wklejającego.
   Gloria.tv: ›KTO PRZESZKADZA TRWAĆ W PRAWDZIE?‹
   pl.gloria.tv/?media=466990
   1 dzień temu – Wszechmogący Bóg umie wyprowadzić dobro ze zła. W tym dziele zwycięstwa dobra jesteśmy wezwani przez Boga do udziału w duchu słów św. Pawła i bł. ks. Jerzego – „nie daj się złu zwyciężyć, ale zło dobrem zwyciężaj”. Przy tym wyprowadzenie dobra ze zła jest czymś więcej niż prostą odpowiedzią …
   Ta strona była przez ciebie odwiedzana 2 razy. Ostatnie odwiedziny: 30.06.13

  12. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 12:14   – w odpowiedzi do: zenobiusz 12:07

   Modyfikacja tekstu Ks. Stanisława jest autorstwa Sigmy, od której Delfinn przekleił tekst.

   Dlaczego wytłuszczenie i danie na początek ważnego fragmentu artykułu miałoby kompromitować jego autora, lub portal, na którym się to robi?

   Czy uważa pan te słowa za kompromitujące? Ja się z nimi po prostu zgadzam:

   Zło krzywd i prześladowań, które dotknęły i wciąż dotykają naszą ojczyznę, przybrały i przybierają postać skazywania Polski na śmierć. XX-wieczne doświadczenie ludobójstwa wobec Polaków ze strony Niemców, Rosjan i Ukraińców, w drugim przypadku przy współudziale wielu Żydów, jest zadaniem: jak to zrozumieć i jak z tym żyć, nie poddając się wyrokowi śmierci, który w zmienionej formie trwa.

  13. Asadow
   1 lipca 2013 godz. 12:20   – w odpowiedzi do: zenobiusz 12:07

   Proszę o wyjaśnienie, jaki jest cel umieszczania artykułu o orędziach Adama Człowieka w takim „towarzystwie”:

   Strona główna
   “Chembusters” (CB)
   “EarthPipes” (PE)
   “TowerBusters” (TB’s)
   „Holy Handgrenades” (HHg’s)
   Bractwa rycerskie.
   CENNE PORADY ODNOŚNIE BUDOWY CHEMBUSTERA
   Cenne rady.
   CHEMBUSTER I ORGONIT – INSTRUKCJE WYKONANIA
   Cong Jade, starożytny buster.
   Informacje
   Medjugorje różne prawdy.
   Occultism compendium.
   Orgon,a radioaktywność.Nuke buster .
   Orgon,a zwiększenie plonów.
   Orgon- linki.
   Orgonit – cicha broń.
   -> Polska czekała na te Orędzia! 
   Przypomnienie akcji powstrzymania nad Bałtykiem radioaktywnej chmury.
   Uwaga !!!!!Konkurs !!!!!Kim jest Spokojny@ ?????
   Warfare prayers
   Wolna energia.

  14. DelfInn
   1 lipca 2013 godz. 12:26   – w odpowiedzi do: zenobiusz 12:07

   Prosze nie krzyzowac watkow.

  15. zenobiusz
   1 lipca 2013 godz. 12:26   – w odpowiedzi do: zenobiusz 12:12

   „Pozwoliłem sobie zajrzeć na Pański blog”
   To miła,ale nie wystarczy powierzchownie zajrzeć.
   Dołączył pan do satanistów w zwalczaniu orgonu,który jest darem Boga na te trudne czasy.Sw.Hildegardę z Bingen,też próbuje się przyklejać do New Age.Nie zauważył Pan przy tym ,że piszę na tym specjalistycznym blogu,bo mój zasadniczy zniszczono.Niemniej zapewniam Pana ,że chembuster na Jasnej Górze był faktem.Groziły mi już różne egzotyczne sekty ,także fizyczną likwidacją,na razie zniszczono blog ,owoc trzech lat pracy,
   Faktem jest ,że popularyzatorów tej technologi ,morduje się i zamyka w więzieniach.U nas jeszcze nie ,ale niektórzy są w awangardzie ,linczu na razie wirtualnego.
   Niestety Pan dołącza do tych którzy próbuja mi odebrać dobre imię.
   Maila do mnie podałem .Przykro mi.Nic więcej nie moge dla Pana Asadow@ zrobić.Nie jest Pan Delfinnem@ niedoważonym wykwitem matrixa.
   Większa w związku z tym odpowiedzialność za słowa i czyny.
   Miło mi było ,poznać Judytę @ Pokutujacego Łotra@ i Nathanaela@,sądziłem że Asadow z tej samej gliny,ale cóż.

2 odpowiedzi na „Prowokacja na Ekspedycie NE i nie tylko.

 1. Pingback: Kolejni uczestnicy prowokacji przeciw Księdzu Małkowskiemu WoWiT. | Zenobiusz

 2. Pingback: armi laser USA Russia – cecchino spadaccino

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s